Dla autorów

Informacja dla Autorów

Artykuły publikowane w „Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego” poddawane są procedurze recenzyjnej zgodnej z wytycznymi MNiSW.

Pierwotną wersję artykułów publikowanych w „Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego” stanowi edycja drukowana

Do kolejnego numeru rocznika przyjmujemy artykuły do końca września.


Wymagania edycyjne dotyczące artykułów składanych do periodyku 

 1. Dokument należy zapisać do pliku: *.doc, *.docx i dodatkowo *.pdf
 2. Przed artykułem podajemy imię, nazwisko oraz afiliację, następnie tytuł w wersji polskiej/kaszubskiej i angielskiej.
 3. Należy użyć czcionki Times New Roman.
 • Wielkość pisma:
  – imię i nazwisko autora (autorów) 14 pogrubione, ich afiliacja – 12 bez pogrubienia
  – tytuł opracowania – 14 pogrubiony (bold)
  – śródtytuły wyrównane do lewego marginesu, pogrubione (bold), bez numeracji – 12
  – tekst podstawowy, odstęp między wierszami (interlinia) 1,5, marginesy 2,5cm
  – tekst przypisów rzeczowych: Times New Roman, wielkość czcionki – 10, odstęp (interlinia) 1,0
  – położenie tabulatorów – 1,25 cm
 • justowanie tekstu: obustronne (także przypisy) i wyrównanie do prawego i lewego marginesu
 • między akapitami prosimy nie dawać dodatkowych pustych akapitów
 • prosimy nie dzielić wyrazów
 • bez kropek w tytułach
 • spacja po znakach interpunkcyjnych
 • numeracja stron w prawym dolnym rogu
 • bez dodatkowego formatowania
 1. Cytaty piszemy czcionką „prostą” (podstawową), do dwóch linijek – wplatamy w tekst w cudzysłowie, (tekst podstawowy, nie kursywa, 12), dłuższe cytaty (powyżej trzech zdań) wydzielamy z tekstu (tekst podstawowy, nie używamy kursywy, bez cudzysłowu, odstęp między wierszami (interlinia) 1, wielkość czcionki – 10.
 2. Wyrażenia obcojęzyczne piszemy kursywą (i w tekście głównym, i w przypisach).
 3. Podkreślenia zarezerwowane są dla źródeł internetowych (jeśli Autor chce wyróżnić jakiś fragment tekstu – proszę to robić przez pogrubienie.
 4. Przypisy zamieszcza się pod tekstem na bieżącej stronie (nazwisko autora poprzedza się inicjałem jego imienia: J. Karnowski, Dr Florian Ceynowa, oprac. i posł. J. Treder, Gdańsk 1997, s. 22-26;
 • Odniesienie do artykułu w czasopiśmie zapisujemy według wzoru:

A. Bukowski, Florian Ceynowa w gimnazjum chojnickim (1831-1841). Studium z dziejów oświaty, konspiracji i folklorystyki pomorskiej, „Rocznik Gdański” T. XXVI, 1967, s. 73-157. (tytuł czasopisma w cudzysłowie, bez kursywy, rok i numer, strona, jeśli jest tłumacz, podajemy po przecinku po tytule)

 • Odniesienie do artykułu w pracach zbiorowych zapisujemy według wzoru:

D. Kalinowski, Kaszuby a badania postkolonialne, [w:] Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków 2012, s. 115-134.

 • stosujemy nomenklaturę polską: tamże, tenże, taż, tejże… (Tamże, s. 67)
 • dla pracy już wcześniej przywoływanej, lecz nie bezpośrednio powyżej, w przypisach pod tekstem – bez skrótu:dz. cyt., czyli  np. J. Karnowski, Dr Florian Ceynowa…, s. 28.
 • Odwołania do internetu – podjemy pełny link do strony, jeśli jest autor i tytuł – link poprzedzamy tymi informacjami, po adresie w kwadratowym nawiasie data dostępu, np.: E. Maszke, Ksiądz prałat dr Bernard Sychta, http://kartuzy.info/przewodnik-turystyczny,166,Ksiadz-pralat-dr-Bernard-Sychta.html [12.04.2018].
 • W przypadku dzieła już cytowanego w tekście podstawowym na tej samej stronie i dalej stosuje się konsekwentnie nomenklaturę polską, czyli tamże lub tenże, taż z podaniem stron
 • Po każdym przypisie stawiamy kropkę.
 1. Tabele, zdjęcia i rysunki powinny być ponumerowane kolejno w całym artykule i opatrzone odpowiednio tytułem i podpisem. Numer i tytuł nad tabelą, numer i tytuł pod rysunkiem, zdjęciem lub wykresem, wyrównane do lewej strony, ze wskazaniem źródła według wzoru przypisu.
 2. Wykaz wykorzystanych źródeł bibliograficznych winien być zamieszczony na końcu opracowania w porządku alfabetycznym (Bibliografia). Imię (imiona) podajemy po nazwisku autora. Podajemy wyłącznie literaturę przywołaną w tekście głównym lub przypisach. Dodajemy nazwę wydawnictwa.
 • dla monografii (opracowań książkowych):

Pieróg, Ireneusz, Florian Stanisław Ceynowa. Życie i działalność, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.

 • dla prac zbiorowych:

Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego, red. Józef Borzyszkowski, Wejherowo: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Instytut Kaszubski w Gdańsku, 1997. Jeśli redaktorów jest więcej niż trzech, podajemy nazwisko pierwszego zapisanego na stronie tytułowej z dopiskiem (i in.).

 • dla artykułów w opracowaniach zbiorowych:

Roppel, Leon, Florian Ceynowa jako folklorysta, [w:] W świecie pieśni i bajki. Studia folklorystyczne, red. Konrad Górski, Julian Krzyżanowski, Wrocław:  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969, s. 233-245.

 • dla artykułów w czasopismach:

Lipski, Tadeusz, O hymnie kaszubskim Hieronima Derdowskiego, „Kościerskie Zeszyty Muzealne” 2007, nr 1, s. 34-57.

 • dla opracowań zawartych na stronach internetowych:

http://kartuzy.info/przewodnik-turystyczny,166,Ksiadz-pralat-dr-Bernard-Sychta.html [11.04.2018]

(w miarę możliwości: imię i nazwisko autora lub dane o instytucji czy gospodarzu strony oraz data ostatniej aktualizacji lub dostępu, np.:

 • dla elektronicznych wydawnictw zwartych (książka w internecie lub na CD):
  inicjał imienia i nazwisko autora lub redaktora, tytuł (kursywą), oznaczenie wydania, nazwę wydawcy, miejsce i datę wydania, adres, pod którym można znaleźć tę pozycję w sieci oraz datę dostępu w nawiasie kwadratowym.
 1. W każdym artykule podajemy bezpośrednio pod tytułem słowa kluczowe po polsku i po angielsku (key words)  – max. 5 oraz streszczenie po polsku i po angielsku (summary – do sześciu linijek).

Artykuł powinien zawierać wyraźnie oznaczone sekcje odzwierciedlające logikę przedstawianego wywodu (prezentacja tezy, przesłanki, argumentacja, konkluzja).


Zasady recenzowania publikacji naukowych w „Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego”

 1. Przedstawiany do publikacji artykuł jest oryginalny i nie był wcześniej publikowany.
 2. Każdy tekst podlega wstępnej ocenie recenzenckiej dokonanej przez Komitet Redakcyjny.
 3. Do oceny publikacji powoływani są niezależni zewnętrzni recenzenci.
 4. Prace powstałe w języku obcym są recenzowane przez dwóch recenzentów, z których jeden jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora.
 5. Recenzenci nie znają nazwisk i afiliacji Autorów (te są kodowane), Autorzy nie znają nazwisk swoich recenzentów (zasada double-blind review process).
 6. Recenzja zostaje sformułowana w wersji pisemnej i jest deklaratywna (kończy się wnioskiem o dopuszczeniu/lub nie publikacji).
 7. Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej czasopisma.
 8. Nazwiska recenzentów współpracujących są drukowane w każdym numerze czasopisma.
 9. Czasopismo wprowadza zaporę ghostwriting (deklaracji o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie publikacji – z afiliacją i kontrybucją oraz o źródłach finansowania). O wszelkich  przejawach nierzetelności naukowej, naruszeniu i łamaniu zasad etyki obowiązujących w nauce będziemy powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia  edytorów naukowych itp.).