Regulamin RJK

Załącznik do uchwały nr 11 Rady Naczelnej ZKP z dnia 5 kwietnia 2014 roku


REGULAMIN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim


§1


Rada Języka Kaszubskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, zwana w dalszej części regulaminu Radą, powołana została Uchwałą nr 14 Rady Naczelnej ZKP z dnia 26 sierpnia 2006 roku r. na podstawie § 28 ust. 2 i 4 Statutu Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego oraz Strategii ochrony i rozwoju języka kaszubskiego.


§2


Rada swym zakresem działania obejmuje wszelkie sprawy dotyczące używania i rozwoju języka kaszubskiego.


§ 3


Do zadań Rady należy w szczególności:
1. analiza i ocena stanu języka kaszubskiego oraz wypowiadanie się w sprawie polityki językowej prowadzonej przez Zrzeszenie,
2. współdziałanie z organami administracji publicznej, w szczególności z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach oceny warunków rozwoju języka kaszubskiego i badań nad nim,
3. upowszechnianie wiedzy o języku kaszubskim, jego odmianach, normach i kryteriach oceny jego użycia oraz organizowanie w tym celu dyskusji i konferencji naukowych,
4. ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw z zakresu wiedzy o języku kaszubskim i kulturze języka oraz prowadzenie działalności wydawniczej w ramach Zrzeszenia,
5. rozstrzyganie wątpliwości językowych co do słownictwa, gramatyki, wymowy ortografii i interpunkcji, a także co do stylistycznego kształtu wypowiedzi oraz poszukiwanie rozwiązań w zakresie używania języka kaszubskiego w różnych dziedzinach nauki i techniki, zwłaszcza w dyscyplinach nowych,
6. wyrażanie opinii o używaniu języka kaszubskiego w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu i telewizji oraz w administracji,
7. opiniowanie nazw (i ich form gramatycznych oraz ortograficznych) proponowanych dla nowych towarów tub usług,
8. otaczanie szczególną opieką kultury języka kaszubskiego w nauczaniu szkolnym, w tym także analiza i ocena programów nauczania,
9. przygotowywanie nie rzadziej niż co dwa lata oraz przedstawianie Zarządowi Głównemu i Radzie Naczelnej ZKP pisemnej opinii o stanie ochrony języka kaszubskiego,
10. ustalanie zasad ortografii i interpunkcji języka kaszubskiego,
11. współpraca ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi zainteresowanymi zachowaniem i rozwojem języka kaszubskiego.
12. inne sprawy zlecone przez władze naczelne Zrzeszenia lub podejmowane z inicjatywy Rady.


§ 4


1. W skład Rady wchodzą osoby uznane za kompetentne w zakresie używania języka kaszubskiego w różnych dziedzinach życia społecznego, powoływane na wniosek Prezesa Zrzeszenia, przez Radę Naczelną ZKP, zgodnie z § 5, pkt. 1 niniejszego regulaminu.
2. Zebranie Plenarne może dokooptować do składu Rady w drodze wyborów specjalistów z zakresu życia gospodarczego i społecznego oraz przedstawicieli towarzystw naukowych.
3. W pracach Rady uczestniczyć mogą językoznawcy nie będący jej członkami oraz przedstawiciel różnych dyscyplin naukowych, a także literaci, dziennikarze, duchowni, nauczyciele, aktorzy, wydawcy i inni twórcy kultury zainteresowani problematyką języka kaszubskiego.


§ 5


1. Członków Rady powołuje Rada Naczelna ZKP na wniosek Prezesa Zrzeszenia.
2. Powołanie składu osobowego Rady następuje na okres trzyletniej kadencji władz naczelnych Zrzeszenia. Kadencja członków Rady i jej organów rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania wybranego składu. Po upływie kadencji władz naczelnych Zrzeszenia do czasu powołania nowego składu Rada działa w składzie dotychczasowym.


§ 6


Organami Rady są:
1. Zebranie Plenarne Rady,
2. Prezydium Rady,
3. Przewodniczący Rady.


§ 7


1. Zebrania plenarne Rady zwołuje jej przewodniczący:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Prezydium Rady,
c) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Rady.
2. Zebrania plenarne Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku
3. Uchwały przyjmowane są większością głosów. Kworum stanowi:
a) w pierwszym terminie co najmniej połowa członków Rady;
b) w drugim terminie liczba obecnych na zebraniu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się głosowanie drogą internetową.
4. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane spoza jej składu.


§ 8


1. W skład Prezydium Rady wchodzą:
a) przewodniczący Rady i jego zastępca,
b) sekretarz Rady,
c) członkowie Prezydium,
2. Rada wybiera Prezydium w tym Przewodniczącego na zebraniu plenarnym.
3. Przewodniczący wyznacza spośród członków Prezydium Rady swojego zastępcę i sekretarza Rady.


§ 9


Do zadań Prezydium Rady należy kierowanie jej pracami bieżącymi, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Rady, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Rady lub przez władze ZKP, o ile nie wymagają one zgody zebrania plenarnego Rady.


§ 10


Przewodniczący Rady zwołuje zebrania plenarne i zebrania Prezydium Rady, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego.


§ 11


1. Dla wykonywania zadań wymienionych w § 3 mogą być tworzone w Radzie, w miarę potrzeby i na podstawie uchwały zebrania plenarnego wewnętrzne – doraźne tub stałe -jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły. Uchwała w sprawie powołania w Radzie wewnętrznych jednostek organizacyjnych wymaga akceptacji Prezesa Zrzeszenia.
2. Składy osobowe komisji, sekcji tub zespołów są powoływane w trybie określonym przez zebranie plenarne Rady.
3. W skład komisji, sekcji tub zespołów Rady mogą wchodzić również osoby nie będące jej członkami.
4. Ustalenia komisji, sekcji i zespołów wymagają zatwierdzenia przez Prezydium
Rady, a w wypadkach szczególnej wagi przez jej zebranie plenarne.


§ 12


Obsługę techniczną Rady zapewnia Biuro Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.


§ 13


Koszty funkcjonowania Rady pokrywa Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.


§ 14


Regulamin Rady Języka Kaszubskiego zatwierdza Rada Naczelna ZKP.


§ 15


Regulamin Rady Języka Kaszubskiego wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2006 roku.


§ 16


Zmiany w regulaminie Rady Języka Kaszubskiego zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Naczelnej w dniu 5 kwietnia 2014 r.