O radzie

Rada Języka Kaszubskiego (kasz. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka) – została powołana 26 sierpnia 2006 roku jako jeden z elementów realizacji Strategii rozwoju języka  i kultury kaszubskiej (2006). Działa przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim jako organ zajmujący się między innymi standaryzacją języka kaszubskiego oraz upowszechnianiem i promowaniem wiedzy o nim.

Organami Rady są Zebrania Plenarne, Prezydium Rady oraz Przewodniczący Rady. Członkowie RJK wybierani są na trzyletnie kadencje.

Kolejne kadencje i przewodniczący RJK:

2006-2007 – przewodniczący Witold Bobrowski (14 członków)

2007-2010 – przewodniczący prof. Edward Breza (19 członków)

2010-2013 – przewodnicząca Danuta Pioch (24 członków i 2 honorowych)

2013-2016 – przewodnicząca Danuta Pioch (20 członków)

2016-2019 – przewodnicząca Danuta Pioch (20 członków)

2019-2022 – przewodnicząca Danuta Pioch (21 członków)

Na początku działalności RJK utworzono komisje zajmujące się konkretnymi obszarami działań: standaryzacji i normalizacji, edukacyjną, medialno-administracyjną, kościelno-liturgiczną oraz polityki językowej i administracji. Obecnie systematycznie działa komisja standaryzacji i normalizacji.

RJK od 2007 roku wydaje corocznie Biuletyn RJK, w którym zamieszczane są uchwały Rady oraz referaty wygłaszane w czasie corocznych sympozjów.  Ukazał się również Indeks zawartości Biuletynów RJK za lata 2007-2012 (2013).

Do końca 2015 roku RJK podjęła 72 uchwały.