Uchwały 2017

Rada Języka Kaszubskiego wobec stosowania różnych forma zapisu, ustala pisownię wyrazów zakończonych na -wiesc w sposób następujący:

 

dopòwiesc

òdpòwiesc

òpòwiesc

pòdpòwiesc

pòwiesc

przepòwiesc

przëpòwiesc

wëpòwiesc

wiesc

zôpòwiesc

Rada Języka Kaszubskiego wobec stosowania różnych forma zapisu, ustala pisownię poniższych zaimków liczebnych w sposób następujący:

 

ile – kùli ‖ kùliż, wiele

ile razy – kùli razy

ileż – kùliż, wieleż

 

tyle – tëli, tëlinkò, tëlinuszkò, tëlini(e)nkò

tylekroć – tëli razy

tyloletni – tëlilatny

drugie tyle – drëdżé tëli

dwa razy tyle – dwa razë tëli

Rada Języka Kaszubskiego proponuje do stosowania następujące słownictwo związane z terminami muzycznymi – litery l-m:

 

la ‘la’

lacrimoso ‘płaczlëwie’

languendo ‘mglejąco’

larghetto ‘nié za chùtkò, pòmału, ale chùtczi jak largo’

largo ‘szerok, pòmału’

laseczka nuty ‘nótowô: krëczewka, laseczka, szaszk (òd szach)’

lauda ‘himn chwalbë, himn pòchwałë’

legato ‘krótëchno zrzeszoné, lejącym miodã’

leggero, leggiero ‘letëchno’

leitmotiv ‘przédny mòtiw’

lendler ‘lendler’

lento ‘pòmału’

libretto ‘słowa pòd mùzykã’

lira ‘lira’

ludwisarstwo ‘ludwisarstwò, twórzba zwònów’

lutnictwo ‘lutnictwò’

łuk ‘łãk’

madrygał ‘madrigôł’

mandolina ‘mandolina’

mano ‘rãka’

manuał ‘rãcznô klawiatura’

marcia ‘marszã’

marimba ‘marimba’

marsz ‘marsz’

mazur ‘mazur’

melizmat ‘òbzdobienié spiéwã’

melodeklamacja ‘melodeklamacjô’

menuet ‘menuet’

menzura ‘miara’

messa voce, messa di voce ‘żëwim głosã’

mesto ‘smùtno’

metalofony ‘metalofónë’

miech ‘miech’

mikrofon ‘mikrofón’

miniatura muzyczna ‘mùzycznô miniatura’

minore ‘smùtny’

moderato ‘wstrzëmòwno’

modulacja ‘mòdulacjô’

moll ‘mòll’

morenda ‘zamiérającë’

mormorando ‘mùrmòcącë’

mosso ‘flot, rëszno’

motyw ‘mòtiw’

movimento ‘ruch’

multanki ‘mùltanczi’

musical ‘mùzykal’

mutacja ‘mùtacjô’

muzyk ‘mùzyk, mùzykant’

muzyka ‘mùzyka’

muzykologia ‘mùzykòlogiô’

Rada Języka Kaszubskiego dopuszcza tworzenie trybu rozkazującego czasowników, typu rwij, tnij w dwóch formach:

 

liczba pojedyncza:

rwi – rwij

tni – tnij

òbjasni – òbjasnij

kòpni – kòpnij

sadni – sadnij

liczba mnoga:

rwita – rwijta

tnita – tnijta

òbjasnita – òbjasnijta

kòpnita – kòpnijta

sadnita – sadnijta

Rada Języka Kaszubskiego ustala, że w większości rzeczowników rodzaju męskiego w dopełniaczu liczby pojedynczej dopuszczalne są dwie równoległe końcówki -a ‖ -u // -ù, zalecając stosowanie w pierwszej kolejności końcówki -a:

 

lasa ‖ lasu

wòza ‖ wòzu

Szimbarka ‖ Szimbarkù

 

W rzeczownikach rodzaju męskiego, zakończonych fonetycznie miękkimi głoskami -sz, -cz, -dż, -ż w dopełniaczu stosuje się tylko jedną końcówkę:

-a:

kòsz – kòsza

dréùsz – dréùsza

nipòceùsz – nipòceùsza

miecz – miecza

sztãpôcz – sztãpôcza

klészcz – klészcza

Gwiżdż – Gwiżdża

bridż – bridża

nóż – noża

jarmùż – jarmùża

 

lub -u:

deszcz – deszczu

barszcz – barszczu

tłuszcz – tłuszczu

zamsz – zamszu

plusz – pluszu

farsz – farszu

mùżdż – mùżdżu

Rada Języka Kaszubskiego w nawiązaniu do pkt. 5 Uchwały nr 7/RJK/07 z dn. 8.12.

2007 r. oraz Uchwały nr 6/RJK/07 z dn. 8.12.2007 r. ustala, że rzeczowniki rodzaju

żeńskiego pochodzenia obcego zakończone na -iô, -jô, w tym nazwy kontynentów,

państw i miast oraz imiona żeńskie w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku l. poj.

posiadają dwie równoległe końcówki:

- i, -ii, ji ‖ -ie, -je

 

np.

historii ‖ historie

melodii ‖ melodie

karoserii ‖ karoserie

nawigacji ‖ nawigacje

kòloni ‖ kòlonie

kòmóni ‖ kòmónie

harmóni ‖ harmónie

òpòwiedni ‖ òpòwiednie

procesji ‖ procesje

kalwarii ‖ kalwarie

Azji ‖ Azje

Aùstralii ‖ Aùstralie

Indonezji ‖ Indonezje

Zelandii ‖ Zelandie

Macedoni ‖ Macedonie

Filadelfii ‖ Filadelfie

Òruni ‖ Òrunie

Aùrelii ‖ Aùrelie

Eùlalii ‖ Eùlalie

Kònstancji ‖ Kònstancje

Melani ‖ Melanie