Uchwały 2016

Rada Języka Kaszubskiego proponuje do stosowania następujące słownictwo związane z terminami muzycznymi – litery j–k:

janczarska kapela ‘janczarskô kapela’

jazz ‘dżez’

jednogłosowość ‘jednogłosowòsc’

jednoimienne gamy ‘jednomionowé gamë’

jednokreślna lub razkreślna oktawa ‘jednokreslnô òktawa, rôzkreslnô òktawa’

jodłowanie ‘jodłowanié’

kadryl ‘kadril’

kadencja ‘kadencjô’

kakofonia ‘kakòfóniô’

kalafonia ‘kalafóniô’

kalikowanie ‘kalikòwanié, deptanié kòl òrganów’

kameralna muzyka ‘kameralnô mùzyka’

kamerton ‘kamertón, widełczi do strojeniô’

kancjonały ‘kancjonałë’

kankan ‘francësczi szoc kankan’

kanon ‘kanón’

kantata ‘kantata’

kantor ‘kantór, przédny spiéwôk’

kantyczki ‘kanteczczi’

kantylena ‘kantilena, spiéwnô lëniô’

kapodaster ‘kapòdaster’

kaprys ‘kapris, mùzyczny nëk’

kasownik ‘kasownik’

kastaniety ‘kastanietë, hiszpańsczé klekòtczi’

kastraci ‘kastracë’

kawatyna ‘kawatina’

kiloherc ‘kiloherc’

klarnet ‘klarnéta’

klaster ‘klaster, zwãkòwô plama’

klasycyzm ‘klasycëzna / klasycyzm’

klawesyn, klawicymbal ‘klawesyn, klawicymbôł’

klawiatura ‘klawiatura’

klawikord ‘klawikòrd’

klucz: sopranowy (wiolinowy), altowy, tenorowy, basowy ‘klucz: sopranowi (wiolinowi), altowi, tenorowi, basowi’

klawiszowe instrumenty ‘klawiszowé instrumentë’

kobza ‘kòbza’

kocioł ‘kòceł’

koda ‘kòda, zakùńczenié’

koloratura ‘kòloratura’

kolorystyka ‘kòloristika’

kompozycja ‘kòmpòzycjô, mùzyczny ùsôdzk’

kompozytor ‘kòmpòzytór, ùsôdzca mùzyczi’

koncert ‘kòncert, mùzycznô rozegracjô’

koncertmistrz ‘kòncertméster’

konkretna muzyka ‘kònkretnô mùzyka’

konkursy muzyczne ‘mùzyczné kònkùrsë’

konserwatorium ‘kònserwatorium, mùzycznô wëższô ùczbòwniô’

konsonans ‘kònsonans, zgódné brzëmienié’

kontra ‘kòntra, procëm’

kontrabas ‘kòntrabas’

kontrafagot ‘kòntrafagòt’

kontrafaktura ‘kòntrafaktura’

kontralt ‘kòntralt’

kontrapunkt ‘kòntrapùnkt’

kontratenor ‘kòntratenór’

kontredans ‘kòntredans’

kopulacja ‘kòpùlacjô, òrganowô parłãczëna / parłãcz’

kornet ‘kòrnéta’

koryfeusz ‘kòrifeùsz, przédnik chùru’

kościelna kadencja, plagalna ‘kòscelnô kadencjô, plagalnô’

kościelne skale ‘kòscelné skale’

kotły ‘kòcłë’

kotylion ‘kòtilión’

koza ‘kòza, dudë’

kozak ‘kòzôk’

krakowiak ‘krakòwiôk’

kropka ‘kropka’

krytyka muzyczna ‘mùzycznô kritika’

krzyżyk, krzyżyk podwójny ‘krziżëk, dëbeltowi krziżëk’

ksylofon ‘ksylofón’

kujawiak ‘kùjawiôk’

kuplet ‘kùplet’

kurant ‘kùrant, pòzytiwka’

kwartet ‘kwartet’

kwartola ‘kwartóla’

kwartowy akord ‘kwartowi akòrd’

kwartsekstowy akord ‘kwartosekstowi akòrd’

kwinta ‘kwinta’

kwintet ‘kwintet’

kwintola ‘kwintóla’

Rada Języka Kaszubskiego proponuje do stosowania następujące słownictwo związane z terminami medialnymi:

abonament ‘abònament, zapisanié’

abonent ‘abònent’

abonentka ‘abònentka’

abonować ‘abònowac’

anons ‘anons’

antena ‘antena’

antena nadawcza ‘nadôwczô / nadôwnô antena’

antena odbiorcza ‘òdbiorczô / òdbiérnô antena’

antena satelitarna ‘satelitarnô antena’

artykulik ‘articzelk’

artykuł ‘articzel’

artykuł wstępny ‘wprowôdny articzel, wstãpny articzel’

audycja ‘aùdicjô’

audytorium, słuchacze ‘aùditorium, słëchińcowie’

autor reportaży ‘repòrtażista’

autorka reportaży ‘repòrtażistka’

autoryzacja ‘aùtorizacjô’

biuletin, òbznôjmnik ‘biuletyn’

biuro prasowe ‘mediowé bióro’

czas antenowy ‘czas antenowi’

czasopismo ‘cządnik, pismiono’

czasopismo ogólnotematyczne ‘òglowòtematiczny / òglowòtematowi cządnik, rozmajitotemòwi cządnik’

częstotliwość ‘czãstotlëwòsc’

członkowie redakcji ‘nôleżnicë redakcji’

czytelnictwo ‘czëtnictwò, czëtelnictwò’

czytelniczka ‘czëtińcka, czëtôrka’

czytelnik ‘czëtińc, czëtôrz’

czytnik ‘czëtnik’

debata ‘dowòdzëzna, debata’

dekoder ‘dekòder’

dubbing ‘dubbing’

dwutygodnik ‘dwaniedzélnik, dwatidzenik’

dziennik ‘codniowô gazéta, dzénnik’

dziennikarka ‘gazétniczka’

dziennikarz ‘gazétnik’

dźwiękowiec ‘zwãkòwi méster, zwãkówc’

emisja ‘emisjô’

emisja programu ‘emisjô programù, nadôwanié programù’

emitować ‘emitowac’

eter ‘eter’

felieton ‘felietón’

felietonistka ‘felietónistka’

filmik ‘filmik’

forum dyskusyjne ‘diskùsyjné / kôrbiónkòwé fòrum’

gadzinówka ‘gadzélskô / gadzënowô gazéta’

gazeciarka ‘gazécôrka’

gazeciarz ‘gazécôrz’

gazeciarstwo ‘gazétnictwò’

głos lektorski ‘głos niewidzewny (lektorsczi)’

grono czytelników ‘karno czëtińców’

informacja ‘infòrmacjô, pòszét, wiadło’

kaczka dziennikarska ‘gazétnô znowina’

kamera ‘kamera’

kanał ‘kanał, karnôl’

kiosk ‘bùdka, kiosk’

kolegium redakcyjne ‘kòlegium redakcyjné / redakcjowé’

kolportaż ‘kòlpòrtôż’

komentarz ‘dopòwiedzenié, dopòwiesc, kòmentôrz’

komentator ‘kòmentatór, dopòwiôdôcz’

koncesja ‘kòncesjô’

konferencja prasowa ‘mediowô kònferencjô’

korektor ‘kòrektór’

korespondent ‘dotëgiwôcz wiédzów, kòrespòndent’

krytyk ‘kritik, òsądzca’

kwartalnik ‘wiertelnik, kwartalnik’

lista przebojów ‘lësta szlagrów, szlagrowô lësta’

media elektroniczne ‘elektroniczné media’

migawka ‘mërgówka’

mikrofon ‘mikrofón’

moderator ‘mòderatór’

nadajnik ‘nadajnik / nadôwnik’

nadawca ‘nadôwca’

nagłówek, tytuł ‘titel’

nagranie ‘nagranié’

nagrywać ‘nagrëwac’

na okładce ‘na òbkłôdce’

na żywo ‘na żëwò’

nośniki medialne ‘medialné nosniczi’

odbiorca ‘òdbiérca, òdbiérôcz’

odbiornik ‘òdbiérnik’

odbiór ‘òdbiér’

oglądać ‘òbzerac’

oglądalność ‘òbzérnosc’

ogłoszenie drobne, anons ‘drobné ògłoszenié’

opinia publiczna ‘òglowô dba, pùblicznô òpiniô, pùbliczny pòzdrzatk’

opiniotwórczy ‘òpinioùrobny’

opublikować, podać do wiadomości ‘dac do pùbliczny wiédze, ògłosëc, òpùblikòwac, wëdac’

organ prasowy ‘prasowi òrgan’

periodyk ‘periodik’

pilot ‘pilot’

pisemko, gazetka ‘gazétka, pismionkò’

pismak ‘gracza / graczała, pisajk’

piśmidło ‘gazécëskò’

poczytność ‘pòczëtnosc’

popołudniówka ‘pòpôłniowô gazéta’

poczytność ‘czëtiwnota, pòczëtnosc’

podać do gazet ‘dac do gazétów, wsadzëc w gazétë’

portal ‘pòrtal’

portal społecznościowy ‘spòlëznowi pòrtal’

prasa ‘prasa’

prenumerata ‘prenumerata’

prenumerator ‘prenumeratór’

prenumeratorka ‘prenumeratórka’

prenumerować ‘prenum(e)rowac’

prezenter telewizyjny ‘telewizyjny prezentéra’

prezenterka ‘prezenterka’

program ‘program’

program telewizyjny ‘program telewizyjny’

prospekt ‘prospekt, zachãcba’

przeglądarka internetowa ‘internetowi przezérnik’

publikacja ‘pùblikacjô’

publikować ‘pùblikòwać’

radio ‘radio’

radioodbiornik ‘radioaparat, radioòdbiérnik’

radiofonia ‘radiofòniô’

radiosłuchacz ‘radiosłëchińc’

radiostacja ‘radiostacjô’

radiowiec ‘radiówc’

redaktor ‘redaktór’

redaktor naczelny ‘przédny redaktór’

redaktorstwo, dziennikarstwo ‘redaktorstwò’

reklamodawca ‘reklamòdôwôcz’

reporter ‘gazétny pisywôcz, repòrter’

reporterstwo ‘gazétnô pismienizna, repòrtérstwò, repòrtérzëzna’

rozgłośnia ‘môl rozsélny, rozgłosniô’

rubryka, odcinek ‘dzélëk, rubrika’

rynek reklamowy ‘reklamòwi rënk’

rzecznik prasowy ‘mediowi rzecznik’

sekretarz redakcji ‘sekretéra redakcje / redakcji’

serwis informacyjny ‘zestôwk wiadomòsców / wiadłów’

show-biznes ‘rozegracjowizna, show-biznes’

słuchacz ‘słëchińc’

słuchacze, audytorium ‘słëchińcowie, aùditorium’

słuchaczka ‘słëchińcka’

słuchalność ‘słëchalnosc’

słuchowisko ‘słëchawiszcze’

spiker ‘spiker, zapòwiôdôcz’

spot ‘spòt, zôchãcka’

sprostowanie ‘pòprawienié, sproscenié’

stacja nadawcza ‘môl wësélny, nadôwnô stacjô’

strona internetowa ‘internetowô starna’

studio radiowe ‘radiowé studio’

szata edytorska ‘editorsczi wëzdrzatk’

szmatławiec ‘gazétnô szôtora, szôtorc’

szpalta ‘szpalta’

śródtytuł ‘strzódtitel’

telewidz ‘teleòbzérôcz, telewzérôcz’

telewizja ‘telewizjô’

telewizor ‘zdrzélnik, telewizór’

transmisja ‘transmisjô, przesél’

tygodnik ‘niedzélnik, tidzenik’

tytuł, nagłówek ‘titel’

warsztat dziennikarski ‘gazétnô warkòwniô / gazétnikòwi wark’

wiadomości telewizyjne / dziennik telewizyjny ‘codniowé wiadła / wiadomòscë’

widz ‘òbzérôcz’

wieczorynka ‘wieczorinka’

wydawać ‘wëdawac’

wyszukiwarka internetowa ‘internetowô sznëkrownica’

wywiad ‘kôrbiónka, wëwiôd’

wzmianka ‘wzmiónka / zmiónka, nadczidka’

zapowiedź ‘zôpòwiesc’

zespół redakcyjny ‘karno redakcyjné / redakcjowé’

zredagować ‘zredagòwac, òbrobic tekst

zwiastun ‘zwiestnik’

Rada Języka Kaszubskiego proponuje do stosowania następujące słownictwo związane z terminami muzycznymi – litery g–i:

G, g ‘G, g’

G-dur ‘G-dur’

galant ‘na szëkòwny ôrt, galant’

galop ‘skòkã, galop’

gama ‘gama’

gama mollowa harmoniczna ‘gama mòllowô harmónicznô’

gama mollowa melodyczna ‘gama mòllowô melodicznô’

gama mollowa naturalna ‘gama mòllowô nôtëralnô’

gawot ‘gawòt’

g- moll ‘g-mòll’

Ges, ges ‘Ges, ges’

Ges-dur ‘Ges-dur’

Geses, geses ‘Geses, geses’

giocoso, gioioso ‘wiesoło’

Gis-dur ‘Gis-dur’

Gisis, gissis ‘Gisis, gisis’

gis-moll ‘gis-mòll’

gitara ‘gitara’

giusto ‘gwôsno’

glissando ‘pùrgającë sã’

głos ‘głos’

głośnik ‘głosnik’

głośność dźwięku ‘głosnosc zwãkù’

gong ‘gòng’

goniony ‘gòniony, nëkóny’

gospel ‘gòspel’

graduał ‘knéga liturgicznëch spiéwów’

gramofon ‘gramòfón’

gramofonowa płyta ‘gramòfónowô płita / plata’

gran cassa ‘wiôldżi bãben’

grandioso ‘majestaticzno’

grave ‘pòmalëczno’

grazioso ‘lubkò, miło, wdzãczno’

gregoriański chorał ‘grégòriańsczi chòrôł’

gregoriański śpiew ‘grégòriańsczi spiéw’

gruppetto ‘òbiegnik’

gryf ‘grif’

guziki ‘knąpë’

H, h ‘H, h’

H-dur ‘H-dur’

habanera ‘habanera’

hajduk ‘hajduk’

happening ‘rozegracjô’

harfa ‘harfa’

harmonia ‘harmónia’

harmonijka ustna ‘brëmza’

harmonika ‘harmónika’

harmonizacja ‘harmónizacjô’

hawajska gitara ‘hawajskô gitara’

hejnał ‘hejnôł’

helikon ‘helikón’

Hes, hes ‘Hes, hes’

Heses, heses ‘Heses, heses’

heurystyka ‘zdrzódłoznôwstwò’

hi-fi ‘wiérny zwãk’

hip-hop ‘hip-hòp’

Hisis, hisis ‘Hisis, hisis’

h-moll ‘h-mòll’

homofonia ‘hòmòfóniô’

hopak ‘hòpôk’

humoreska ‘hùmòreska, szołobùłka’

hymn ‘himn’

Hz, herc ‘Hz, herc’

idiofony ‘idiofónë’

ilustracyjna muzyka ‘òbrôzkòwô mùzyka’

imitacja ‘imitacjô, pòwtôrzanié’

impetuoso ‘bùrzlëwò’

impostacja ‘impòstacjô’

impresario ‘bismón kùńsztu’

impresjonizm ‘impresjonizna’

improwizacja ‘improwizacjô’

incalzando ‘napiérającë’

incipit ‘pòczątk’

indeciso ‘wichlającë sã’

infradźwięki ‘infrazwãczi’

instrumentacja ‘instrumentacjô’

instrumentalista ‘instrumentalista, mùzyk, mùzykant, grôjk’

instrumenty muzyczne ‘mùzyczné instrumentë’

interludium ‘interludium’

intermezzo ‘intermezzo’

interpretacja ‘interpretacjô’

interwał ‘interwôł’

intonacja ‘intonacjô’

intrada ‘wstãp’

intrepido ‘smiało’

introdukcja ‘wprowadzenié’

inwencja ‘inwencjô’

inwersja ‘inwersjô’

iringendo ‘pònëkiwającë’

izometria ‘izometriô’

izorytmia ‘izoritmiô’