Uchwały 2009

Samogłoski o oraz u na początku wyrazów, po spółgłoskach dwuwargowych oraz wargowo -zębowych p, b, m, w, f twardych i po spółgłoskach tylnojęzykowych twardych k, g, h, ch, wymawia się dwugłoskowo (labializuje) i dlatego litery je oznaczające należy kreskować z lewa w prawo.

Nie dotyczy to dwugłosek (dyftongów) au, eu, najczęściej pochodzenia greckiego i łacińskie go (w wypadku au).

Rada Języka Kaszubskiego dopuszcza labializację fakultatywną w:

–   członach geo -hipo -ko -/kon -/kom -, neo -, oo -, opto -, oro -, orto -, reo -, teo-;
–   pewnych wyrazach zapożyczonych i nieprzyswojonych przez Kaszubów, jak np.

abulia, dekoder, demodulacjô, homologacjô, kodek.

Tym samym uszczegóławia się punkt 3. Uchwały Nr 7/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r.

 

104-kluczowô plata (wëm: stosztërëkluczowô plata) ‘klawiatura 104-klawiszowa’

83-kluczowô plata (wëm: òsemdzesąttrzëkluczowô plata) ‘klawiatura 83-klawiszowa’

A

activeX (wëm: aktiw iks) || kòntrolka activeX || fòrmat activeX ‘activeX, kontrolka activeX, format activeX, active X’

ad serwer ‘ad serwer’

adaptér ‘adapter’

administratór, administratora || zarządca ‘administrator, zarządca, sysadmin’

adnotacjô, adnotacji ‘adnotacja’

adresa, adresë ‘adres’

adresa IP (wëm: adresa aj-pi) ‘adres IP’

adresa kòmórczi ‘adres komórki’

adresa lëstë ‘adres listy’

adresa pamiãcë ‘adres pamięci’

adresa pòrta ‘adres portu’

adresowi katalóg ‘katalog adresowy’

adresowô ksążka ‘książka adresowa’

agregacjô, agregacji ‘agregacja’

akapit, akapitu ‘akapit’

aktiwacjô produktu ‘aktywacja produktu’

aktiwné głosniczi ‘głośniki aktywne’

akùmùlatór, akùmùlatora ‘akumulator’

alert ‘alert’

alfa-numer || alfabeticzno-numericzny ‘alfanumer, alfabetyczno-numeryczny’

alfa || test alfa ‘alfa, test alfa’

algebra Boole'a (wëm: algebra Bula) || Boolowskô szëkba ‘algebra Boole'a, wyszukiwanie Boolowskie’

algòritm ‘algorytm’

aliasa, aliasë ‘alias’

aliasowanié ‘aliasing’

Alt ‘Alt’

ampersand || & ‘ampersand, &’

analogòwi ‘analogowy’

anonimòwi FTP (wëm: anonimòwi ef-te-pe) ‘anonimowy FTP’

antiwirus ‘antywirus’

apartné znaczi ‘znaki specjalne’

aplikacjô || ùżëtkòwi program ‘aplikacja, program użytkowy’

apòsztrof ‘apostrof’

architektura ‘architektura’

archiwizacjô, archiwizacji ‘archiwizacja’

archiwum, ndm ‘archiwum’

aritmeticzny współprocesór, aritmeticznégò współprocesora ‘koprocesor arytmetyczny, koprocesor matematyczny’

articzel || wiadło ‘artykuł, wiadomość’

asemblér ‘asembler’

asymetricznô kriptografiô || kriptografiô z pùblicznym kluczã || kriptografiô z asymetricznym kluczã || niesymetriczné szëfrowanié ‘kryptografia asymetryczna, kryptografia z kluczem publicznym, kryptografia z kluczem asymetrycznym, szyfrowanie niesymetryczne’

audio CD, ndm (wëm: audio si-di) ‘audio CD’

autogrô || automaticzné ùrëchòmienié || aùtomaticzné òdtwôrzanié ‘autoplay, automatyczne uruchomienie, automatyczne odtwarzanie’

automatika ‘automatyka’

automatizacjô, automatizacji ‘automatyzacja’

autorizacjô, autorizacji ‘autoryzacja’

autostart ‘autostart’

autotekst ‘autotekst’

autotest ‘autotest’

awarijny sztrómnik ‘zasilacz awaryjny’

awarijny trib ‘tryb awaryjny’

awariô, awarii ‘awaria’

awatar ‘awatar’

B

backup, bekap || zapasowi òdpis ‘backup, kopia zapasowa’

bajt || B ‘bajt, B’

baner ‘banner, baner’

bank pamiãcë || gniôzdo pamiãcë ‘bank pamięci, gniazdo pamięci’

baza dónëch ‘baza danych’

beta || wersjô beta ‘beta, wersja beta’

bezstratnô kòmpresjô, bezstratny kòmpresji ‘kompresja bezstratna’

bezzwòrkòwô plata ‘płyta bezzworkowa’

bënowi głosnik ‘głośnik wewnętrzny’

bënowi modem ‘modem wewnętrzny’

białczé gniôzdo ‘gniazdo żeńskie’

binaria || binarné lopczi || binarny lopk ‘binaria, pliki binarne, plik binarny’

binarny zôpis || binarny kòd || binarnô lëczba || dwójkòwi zôpis ‘zapis binarny, kod binarny, liczba binarna, zapis dwójkowy’

biometrika ‘biometryka, biometria’

bit || b ‘bit, b’

bit startu ‘bit startu’

bit stopù ‘bit stopu’

bitmapa || bitowô mapa ‘bitmapa, mapa bitowa’

blewiązka || ~ ‘tylda, ~, falka’

blewiązkòwé archiwum ‘archiwum taśmowe’

blewiązkòwi nëk ‘napęd taśmowy’

blog ‘blog, weblog’

blós do czëtaniô ‘tylko do odczytu’

bluetooth (wëm: blutuf) || biôłi ząb ‘biały kieł, bluetooth’

bòt ‘bot’

bróma || brómka ‘brama, bramka’

bróma lëst-wiadło ‘brama mail-news’

bróma wiadło-lëst ‘brama news-mail’

bùfór, bùfòra ‘bufor’

bùfór ramczi, bùfòra ramczi || pamiãc òbrazu || pamiãc wideo ‘bufor ramki, pamięć obrazu, pamięć wideo’

bùtnowé maszinë ‘urządzenie peryferyjne, peryferia’

bùtnowi modem ‘modem zewnętrzny’

bùtnowô séc ‘sieć zewnętrzna’

C

cache (wëm: kesz) ‘cache’

CAD (wëm: kad) || projektowanié kòmpùtrowò wspòmôgóné ‘CAD, projektowanie wspomagane komputerowo’

Caps Lock (wëm: kapslok) ‘Caps Lock’

CD-R, ndm (wëm: si-di-er) || nagriwôcz CD-R ‘CD-R, nagrywarka CD-R’

CD-R, ndm (wëm: si-di-er) || platka CD-R ‘CD-R, płyta CD-R’

CD-ROM || òpticzny disk || òpticznô pamiãc ‘dysk optyczny, pamięć optyczna, CD-ROM, nośnik optyczny’

CD-RW, ndm (wëm: si-di-er-wu) || nagriwôcz CD-RW ‘CD-RW, nagrywarka CD-RW’

CD-RW, ndm (wëm: si-di-er-wu) || platka CD-RW ‘CD-RW, płyta CD-RW’

cekłokristalicznô drëkarka ‘drukarka ciekłokrystaliczna’

ceńtralnô jednostka ‘jednostka centralna’

cepłota farwë || cepłota bielë ‘temperatura barwowa, temperatura bieli’

célnoszmërg ‘unicasting, unicast’

céniowanié ‘cieniowanie’

cëfrowi ‘cyfrowy’

cëfrowi aparat || cëfrôk ‘aparat cyfrowy, cyfrak’

cëfrowi procesór sygnałów, cëfrowégò procesora sygnałów ‘cyfrowy procesor sygnałów’

cëfrowô kaméra ‘kamera cyfrowa’

cëgaństwò ‘żart, fałszywy alarm’

cëlinder ‘cylinder’

cëzożiwczi wirus ‘wirus pasożytniczy’

chełmica wideo || wirtualné òkùlôrë ‘hełm wideo, wirtualne okulary’

chinch (wëm: czincz) ‘chinch’

chipset, chipsetu (wëm: czipset) ‘chipset’

chłopsczé gniôzdo ‘gniazdo męskie’

chùtkòsc przenôszaniô ‘szybkość transmisji’

chwatkô jigra ‘gra zręcznościowa’

combo, ndm (wëm: kombo) ‘combo’

copniãcé ‘cofnięcie’

copyleft (wëm: kopyleft) ‘copyleft’

côl ‘cal’

crack (wëm: krak) ‘crack’

cracker (wëm: kraker) ‘cracker, kraker’

CRT (wëm: ce-er-te) || lampòwi ‘CRT, lampowy’

cwiardi disk || stałi disk || HDD (wëm: ha-de-de) || sztiwny disk ‘dysk twardy, dysk sztywny, dysk stały, HD, HDD’

cwiardô szpacjô, cwiardi szpacji ‘twarda spacja’

cyber ‘cyber’

cybernetika ‘cybernetyka’

cyberneticzny punk (wëm: cyberneticzny pank) ‘cyberpunk’

cyberneticznô rëmiô ‘cyberprzestrzeń’

cyberneticzné szibrowanié ‘cybersquatting’

czas dostãpù ‘czas dostępu’

czas robòtë ‘czas pracy’

czãstota || czãstota zégra || czãstota taktowaniô ‘częstotliwość, częstotliwość zegara, częstotliwość taktowania’

czãstota magistralë || bùtnowô czãstota magistralë || systemòwô czãstota ‘częstotliwość magistrali, częstotliwość zewnętrzna magistrali, częstotliwość systemowa’

czãstota òdswiéżaniô || czãstota òdchilaniô ‘częstotliwość odświeżania, częstotliwość odchylania’

czcónka ‘czcionka’

czcónkòwô drëkarka || znakòwô drëkarka ‘drukarka czcionkowa , drukarka znakowa’

czerownik ‘sterownik, program obsługi urządzenia, detonator’

czeszéń ‘schowek’

czësti darmôk ‘public domain’

czëtająco-piszącô głowica ‘głowica odczytująco-zapisująca, głowica czytająco-pisząca’

czëtnik ‘czytnik’

czëtnik wiadłów ‘czytnik wiadomości, czytnik newsów’

czôrno-biôłô drëkarka || monochromaticznô drëkarka ‘drukarka monochromatyczna, drukarka czarno-biała’

D

DVD, ndm (wëm: di-wi-di) ‘DVD’

dak ‘grot, ^, karetka, kapelusik’

dalekòpis ‘dalekopis’

darmôk ‘freeware’

decybel || dB ‘decybel, dB’

dedikòwóny serwer ‘serwer dedykowany’

dejinstalacjô, dejinstalacji ‘deinstalacja’

dekoder ‘dekoder’

dekòmpresjô || rozpakòwiwanié ‘dekompresja, rozpakowywanie’

Delete (wëm: dilit) || Del ‘Delete, Del’

demodulacjô, demodulacji ‘demodulacja’

demò, ndm || demònstracyjnô wersjô ‘demo, wersja demo’

dial-up (wëm: dial-ap) ‘dial-up’

dialekt ‘dialekt’

digitalizacjô, digitalizacji ‘digitalizacja’

dimk ‘dymek’

dinamicznô adresa IP ‘dynamiczny adres IP’

dinamiczny cwiardi disk ‘dynamiczny dysk twardy’

dioda ‘dioda’

diodowô drëkarka ‘drukarka diodowa’

disk ‘dysk’

disketka || elasticzny disk ‘dyskietka, dysk elastyczny’

diskòwi nëk ‘stacja, napęd dyskowy, czytnik’

diskùsëjné karno ‘grupa dyskusyjna’

diskùsëjnô lësta || adresowô lësta || kòrespòndencyjnô lësta ‘lista dyskusyjna, lista adresowa, lista korespondencyjna, lista mailowa’

DLL (wëm: de-el-el) || dinamiczno dołącziwónô bibliotéka ‘DLL, biblioteka dołączona dynamicznie’

doczepnik || lopkòwi doczepnik ‘załącznik, załącznik plikowy’

dodóm ‘home’

dokùjącô stacjô ‘stacja dokująca’

dokùmeńt ‘dokument’

dolar || $ ‘dolar, $’

domena ‘domena’

domena wësoczi szëchtë || głównô domena ‘domena wysokiego poziomu, główna domena, gTLD’

domenowô pòzwa || domenowô adresa ‘nazwa domenowa, adres domenowy’

domëslnô drëkarka ‘drukarka domyślna’

domëslny || domëslnô wôrtosc ‘default, wartość domyślna’

domôcô starna ‘strona domowa’

domôcy katalóg || domëslny katalóg || swòjny katalóg ‘katalog bieżący, katalog domyślny, katalog macierzysty, katalog prywatny’

dotëżnik jinternetowi zamkłoscë ‘dostawca treści internetowych’

dotikòwi ekran ‘ekran dotykowy’

dotikòwô pòdëszka || touchpad (wëm: taczpad) ‘tablica dotykowa, tabliczka dotykowa, touchpad’

dólnoprzepùstowi filter ‘filtr dolnoprzepustowy’

dóné ‘dane’

dóńdzenié (do lopka) ‘ścieżka dostępu’

dóńdzenié (midzë elemeńtama sécë) ‘ścieżka’

drëkarka ‘drukarka, printer’

drëkòwónô plata ‘płytka drukowana’

drëkùjącô głowica ‘głowica drukująca’

drzewiastô sztruktura ‘struktura drzewiasta’

drzewò katalogów ‘drzewo katalogów, drzewo’

drzéń || jądro ‘jądro, rdzeń’

dupleks || fùl dupleks ‘dupleks, pełny dupleks, FDX’

dwaczerënkòwô drëkarka ‘drukarka dwukierunkowa’

dwaklap || debëltklap ‘dwuklik, doubleclick’

dwapùnkt || : ‘dwukropek, ( : )’

dwastronowé granié ‘odtwarzanie dwustronne’

dwiérze w dwiérze ‘door to door’

dzél ‘partycja’

dzélowanié ‘segmentacja’

dzëkô kôrta || larwa || wieleznaczny symbòl ‘dzika karta, maska, symbol wieloznaczny’

dżojstik || manetka || manipùlatór, manipùlatora ‘dżojstik, manetka, manipulator’

E

e-mail (wëm: imejl) || elektronicznô pòczta || elektroniczny lëst ‘e-mail, poczta elektroniczna, email, list elektroniczny’

e-mailowô adresa (wëm: imejlowô adresa) || e-mail || adresa elektoniczny pòcztë ‘adres e-mail, adres poczty elektronicznej, A.S.P.’

e-skrótówc ‘akronim internetowy’

editór HTML, editora HTML ‘edytor HTML’

editór tekstu, editora tekstu ‘edytor tekstu, procesor tekstu’

ekran ‘ekran’

ekspòrtowanié || ekspòrtowac ‘eksportowanie, eksportować’

ekstra kluczplata ‘klawiatura dodatkowa’

ekstranet || bùtnowô séc ‘ekstranet, sieć zewnętrzna’

elektronicznô kôrta ‘karta elektroniczna’

elektronicznô ksążka || e-book (wëm: e-buk) ‘elektroniczna książka’

elektroniczny biznes || e-biznes || elektroniczny geszëft ‘elektroniczny biznes, e-biznes’

elektroniczny cedel ‘elektroniczny certyfikat’

elektroniczny dëtk ‘elektroniczny pieniądz’

elektroniczny hańdel ‘elektroniczny handel’

elektroniczny magazyn || e-zin ‘magazyn elektroniczny, e-zin, ZIN’

elektroniczny miészk ‘elektroniczny portfel’

elektroniczny pòdpis || cëfrowi pòdpis || cëfrowô sygnatura ‘elektroniczny podpis, sygnatura cyfrowa, podpis cyfrowy, DSA’

elektroniczny wòdny znak ‘elektroniczny znak wodny’

elektrostaticznô drëkarka ‘drukarka elektrostatyczna ’

emòtikón || mina || gąbka || ùsmiészk ‘emotikon, mina, buźka, uśmiech’

emùlatór, emùlatora ‘emulator’

Enter ‘Enter’

ergònomicznô kluczplata ‘klawiatura ergonomiczna’

ergònomiô, ergònomie ‘ergonomia’

Escape (wëm: eskejp) || Esc ‘Escape, Esc’

ethernet (wëm: eternet) ‘ethernet’

ewaluacjô, ewaluacji ‘ewaluacja’

F

FAQ, ndm (wëm: fak) || nôczãsczi zadôwóné pitania ‘FAQ, najczęściej zadawane pytania’

faks-modem ‘faks-modem’

faks ‘faks’

falszëwi neurón ‘sztuczny neuron’

falszëwô jinteligencjô, falszëwi jinteligencji ‘sztuczna inteligencja’

farwnô drëkarka ‘drukarka kolorowa’

femtosekùńda ‘femtosekunda’

filter (w grafice) || plug-in (wëm: plagin) ‘filtr, plug-in’

filter (przë szëkanim dónëch) ‘filtr’

filtrowanié paczétów ‘filtrowanie pakietów’

firmòwô licencjô ‘licencja na obszar’

fizycznô adresa ‘adres fizyczny’

flame (wëm: flejm) ‘flame’

flamer (wëm: flamer) ‘flamer’

FLASH (wëm: flasz) || programòwalnô pamiãc ‘FLASH, pamięć programowalna’

flëk ‘łata’

flooding (wëm: fluding) || flood (wëm: flud) ‘flooding, flood’

fotorealisticznô drëkarka ‘drukarka fotorealistyczna’

fòrmùlôrz ‘formularz’

fòrum ‘forum’

fraktal ‘fraktal’

freemail (wëm: frimejl) ‘freemail’

front-end ‘front-end’

fùlmòcny serwer || w3-skłôd (wëm: wu-trzë-skłôd) ‘serwer proxy, w3cache’

G

gãstota ‘rozdzielczość’

generacjô, generacji ‘generacja’

geometriczny wespółprocesór, geometricznégò wespółprocesora ‘koprocesor geometryczny’

gif z przeplotã ‘gif z przeplotem’

giga || G ‘giga’

gigabajt || GB ‘gigabajt, GB’

gigabit || Gb ‘gigabit, Gb’

gigaflop || GFlop ‘gigaflop, GFlop’

głosnik ‘głośnik’

głosowi modem ‘modem głosowy’

głosowô pòczta ‘poczta głosowa’

głównô kluczplata ‘klawiatura główna’

głównô plata ‘płyta główna’

główny katalóg || kòrzéń ‘katalog główny, korzeń’

gniôzdo ‘gniazdo’

gniôzdo rozszerzeniów ‘gniazdo rozszerzeń ’

gòrącô lëniô ‘hotline’

gòrący restart ‘gorący restart’

graficznô kôrta || wizyjny adaptér ‘karta graficzna, adapter wizyjny’

graficzny jinterfejs brëkòwnika || GUI ‘graficzny interfejs użytkownika, GUI’

graficzny kòrektór, graficznégò kòrektora ‘korektor graficzny’

graficzny pònëkôcz || graficzny wspòmóżk || pònëkôcz 3D ‘akcelerator graficzny, 3D accelerator’

graficzny znak ‘znak graficzny’

grafika 3D (wëm: grafika trzë-de) ‘grafika 3D’

gramatura papiora ‘gramatura papieru’

gromada serwerów ‘klaster serwerów’

grôjk MP3 ‘odtwarzacz MP3’

GSM (wëm: gie-es-em) ‘GSM, G2, 2G’

gùru ‘guru’

gwiôzdka || * || wieleznacznik ‘gwiazdka, *, wieloznacznik’

H

hakéra ‘haker’

hash (wëm: hasz) || # || płotk || krziżik ‘hash, #, płotek, krzyżyk’

hasło ‘hasło’

heksadecymalny || szesnôstkòwi || Hex ‘heksadecymalny, szesnastkowy, Hex’

herarchiczny system lopków ‘hierarchiczny system plików’

herarchiô ‘hierarchia’

herc || Hz ‘herc, Hz’

heterogenicznô séc ‘sieć heterogeniczna’

heuristika ‘heurystyka’

hibridowô platka || hibridowi disk ‘płyta hybrydowa, dysk hybrydowy’

hipertekst || hiperłączba || łączba ‘hipertekst, hiperłącze, link, hyperlink’

homologacjô, homologacji ‘homologacja’

host ‘host’

hosting ‘hosting’

hub (wëm: hab) || kòncentratór, kòncentratora ‘hub, koncentrator’

I

I-balka (wëm: i balka) ‘I-belka’

J

jastrowé jaja ‘jaja wielkanocne’

jãzëk programòwaniô ‘język programowania’

jãzëk programòwaniô nisczi szëchtë ‘język programowania niskiego poziomu’

jãzëk programòwaniô wësoczi szëchtë ‘język programowania wysokiego poziomu’

jednoplacowô licencjô ‘licencja jednostanowiskowa’

jigłowô drëkarka || mòzaikòwô drëkarka || jigłówka ‘drukarka igłowa, drukarka mozaikowa, igłówka’

jimplementacjô, jimplementacji ‘implementacja’

jimpòrtowanié ‘importowanie’

jinbòks ‘inbox’

jindeksowanié ‘indeksowanie’

jinfòrmatik ‘informatyk’

jinfòrmatika ‘informatyka’

jinfòstrada ‘infostrada’

Jinfrastruktura Òglowégò Klucza ‘Infrastruktura Klucza Publicznego, PKI’

Jinsert || Jins ‘Insert, Ins’

jinstalacjô (sprzãtu), jinstalacji (sprzãtu) ‘instalacja’

jinstalacjô (aplikacji), jinstalacji (aplikacji) ‘instalacja’

jinteger (wëm: jintidżer) ‘integer’

jinteraktiwny || jinterakcyjny ‘interaktywny, interakcyjny’

jinteraktiwny baner ‘banner interaktywny’

jinterfejs || jinterfejs brëkòwnika ‘interfejs, interfejs użytkownika’

jinterfejs || magistrala ‘interfejs, magistrala’

jinternauta ‘internauta’

Jinternet ‘Internet’

jinternetélc || netoholizm || jinfòholizm ‘uzależnienie od Internetu, netoholizm, infoholizm’

jinternetowi czas ‘czas internetowy’

jinternetowi disk ‘dysk internetowy’

jinternetowi karnôl ‘kanał internetowy’

jinternetowi paczét ‘pakiet internetowy, zestaw internetowy’

jinternetowi przezérnik || przezérnik starnów WWW ‘przeglądarka internetowa, przeglądarka stron WWW’

jinternetowi serwer ‘serwer internetowy’

jinternetowi skaner ‘skaner internetowy’

jinternetowô adresa ‘adres internetowy’

jinternetowô kaméra ‘kamera internatowa’

jinternetowô kawiarniô ‘kawiarnia internetowa’

jinternetowô przëstawka ‘przystawka internetowa’

jinternetowô telefòniô || VoIP (wëm: woip) ‘telefonia internetowa, VoIP, iPhone’

jinterpòlacjô, jinterpòlacji ‘interpolacja’

jintranet ‘intranet’

jizba përpòtów ‘pokój rozmów’

justowanié ‘justowanie’

K

kabel null-modem || régòwi kabel ze skrziżowanim ‘kabel null-modem, kabel szeregowy ze skrzyżowaniem’

kablowi modem ‘modem kablowy’

kachlowi rendering ‘rendering kafelkowy’

kalibracjô, kalibracji ‘kalibracja’

kańtowé złączé || SEC (wëm: sek) ‘SEC, złącze krawędziowe’

kapùzka || grzibk ‘kapturek, grzybek’

karno brëkòwników ‘grupa użytkowników’

karnôl ‘kanał’

karnôl alfa ‘kanał alfa’

kaskadowé arkùsze mòdłów || CSS (wëm: ce-es-es) ‘kaskadowe arkusze stylów, CSS’

kasowanié || ùsëwanié ‘kasowanie, usuwanie’

katalog ‘katalog, folder’

katalogòwé ùsłëdżi ‘usługi katalogowe’

klastér || jednostka alokacji ‘klaster, jednostka alokacji’

klãkòsôd ‘klękosiad’

klient-serwer ‘klient-serwer’

klient FTP (wëm: klient ef-te-pe) ‘klient FTP’

klik ‘klik’

klikac || klikanié ‘klikać, klikanie’

klipart ‘klipart’

klucz ‘klawisz’

klucz rejestru ‘klucz rejestru’

kluczplata ‘klawiatura’

kluczplata AT (wëm: kluczplata a-te) ‘klawiatura AT’

kluczplata Dvoraka ‘klawiatura Dvoraka’

kluczplata programistë || QWERTY (wëm: kùwerti) ‘QWERTY, klawiatura programisty’

kodek (programòwi) ‘kodek, koder’

kodek (sprzãtowi) ‘codec’

konto ‘konto’

kòd felë || kòmùnikat felë ‘kod błędu, komunikat błędu’

kòd przistãpù ‘kod dostępu’

kòdë regionów || regionalné kòdë ‘kody regionów, kody regionalne’

kòdowanié ‘kodowanie’

kòmórka ‘komórka’

kòmpùter, kòmpùtra ‘komputer, jednostka centralna’

kòmpùtrowé aczi-paczi ‘akcesoria komputerowe’

kòmpùtrowé piractwò ‘piractwo komputerowe’

kòmpùtrowi wirus ‘wirus komputerowy’

kòmpùtrowô grafika ‘grafika komputerowa’

kòmpùtrowô jigra ‘gra komputerowa’

kòmpùtrowô séc ‘sieć komputerowa’

kòmùtowóny przistãp || kòmùtowóné pòłączenié || wëbiéróné pòłączenié || kòmùtowónô (z)rzeszka ‘dostęp komutowany, połączenie komutowane, połączenie wybierane, łącze komutowane’

kòrekcjô perspektiwë ‘korekcja perspektywy’

kòrekta felów ‘korekcja błędów’

kómbajn ‘kombajn’

kómpilacjô, kómpilacji ‘kompilacja’

kómpilatór, kómpilatora ‘kompilator’

kómpresjô dónëch || kòmpresowanié || kòmpresjô ‘kompresja danych, kompresowanie, kompresja’

kóncentriczny kabel ‘kabel koncentryczny’

kónfigùracjô, kònfigracji ‘konfiguracja’

kónsola ‘konsola’

kónsola do grów ‘konsola do gier, konsola’

kóntekstowé menu || pòdrãczné menu ‘menu kontekstowe, menu podręczne’

kóntrol ‘Ctrl, Control’

kóntrola pôroscë ‘kontrola parzystości’

kóntrola przistãpù ‘kontrola dostępu’

kóntroléra || czerownik ‘kontroler, sterownik’

kóntrolnô sëma ‘suma kontrolna’

kóntrolny panel ‘panel sterowania’

kónwergencjô, kónwergencji || zbiérnota farwów ‘konwergencja, zbieżność kolorów’

kónwersjô ‘konwersja’

kónwersjô systemù lopków ‘konwersja systemu plików’

kónwertér ‘konwerter ’

kôrbiónka ‘komunikator internetowy, czat’

kôrta ‘zakładka’

kôrta wideo ‘karta wideo’

krakéra ‘kraker’

kriptoanalizô ‘kryptoanaliza’

kriptografiô ‘kryptografia’

kriptosystem ‘kryptosystem’

krój czcónczi ‘krój czcionki’

krzemòwô sodlëna ‘krzemowa dolina’

ksãga gòscy ‘księga gości’

kserograficzny papiór, kserograficznygò papiora ‘papier kserograficzny’

kùrsór, kùrsora ‘kursor’

kùrsywa || pòchiloné pismò ‘kursywa, pismo pochylone’

kùszk ‘ciasteczko’

kwarcowi zédżer ‘zegar kwarcowy’

kwereńda ‘kwarenda’

L

laméra ‘lamer’

laptop ‘laptop, notebook’

larwa adresë || larwa pòdsécë ‘maska adresu, maska podsieci’

laserowô drëkarka ‘drukarka laserowa’

LCD, ndm (wëm: el-ce-de) || cekłokristaliczny mónitór, cekłokristalicznégò mónitora ‘LCD, monitor ciekłokystaliczny’

lewi apòsztrof ‘apostrof lewy’

leżącé || desktop ‘desktop’

lëniô pòlétów ‘wiersz polecenia’

lësëna ‘audyt’

lësta wëbieru || rozwijónô lësta ‘lista wyboru, lista rozwijana’

lëtra diskù ‘litera napędu’

lëtrôł, lëtrała ‘literał’

licencjô, licencji ‘licencja’

litowò-jonowi akùmùlatór, litowò-jonowégò akùmùlatora ‘akumulator litowo-jonowy, lit-jon’

litowò-pòlimerowi akùmùlatór, litowò-pòlimerowégò akùmùlatora ‘akumulator litowo-polimerowy’

logicznô drëkarka || wirtualnô drëkarka ‘drukarka logiczna, drukarka wirtualna’

logicznô jigra ‘gra logiczna’

logiczny ‘logiczny’

logiczny disk || wirtualny disk ‘dysk logiczny, napęd logiczny, dysk wirtualny, napęd wirtualny’

logòwanié ‘logowanie’

lokalnô drëkarka ‘drukarka lokalna’

lokalnô magistrala || lokalnô sztreka ‘magistrala lokalna, szyna lokalna’

lokalnô séc ‘sieć lokalna’

lokalny host ‘host lokalny’

lopk ‘plik’

lopk wëdrëkù ‘plik wydruku’

lopk wëmianë ‘plik wymiany’

lopkòwi wirus ‘wirus plikowy’

luks || lx ‘luks, lx’

lumen || lm ‘lumen, lm’

luminacjô, luminacji ‘luminacja’

luminofór, luminofòra ‘luminofor’

Ł

łómanié tekstu ‘łamanie tekstu’

M

magistrala || sztreka || jinterfejs ‘magistrala, szyna, interfejs’

magistrala dónëch || sztreka dónëch ‘magistrala danych, szyna danych’

magneticznô blewiązka ‘taśma magnetyczna’

magneticzny disk ‘dysk magnetyczny, nośnik magnetyczny’

magneto-rezystiwnô głowica ‘głowica magneto-rezystywna’

magnetoòpticznô disketka ‘dyskietka magnetooptyczna’

magnetoòpticzny disk ‘dysk magnetooptyczny, MO’

makro || makropòlét ‘makro, makropolecenie’

maksymalizacjô, maksymalizacji ‘maksymalizacja’

mapòwanié ‘mapowanie’

maskòwóné hasło ‘hasło maskowane’

maszinowi kòd ‘kod maszynowy’

matrica ‘matryca’

megabajt || MB ‘megabajt, MB’

megabit || Mb ‘megabit, Mb’

megaherc || MHz ‘megaherc, MHz’

megapiksel || Mpx ‘megapiksel, Mpx’

membranowô kluczplata ‘klawiatura membranowa’

menu, ndm (wëm: meni) ‘menu, meni’

mërk HTML ‘znacznik HTML’

mëslnik || minus ‘myślnik, minus’

mësz ‘mysz’

miara kòmpresji ‘współczynnik kompresji’

miara òbrazu ‘format obrazu’

miastowô kòmpùtrowô séc ‘miejska sieć komputerowa’

miãtczi reset ‘miękki reset’

midiwieżô ‘miditower’

miészającô fùnkcjô ‘funkcja mieszająca’

miészónô platka ‘płyta mieszana, mixed mode’

miliamperogòdzëna || mAh ‘miliamperogodzina, mAh’

milisekùńda || ms ‘milisekunda, ms’

mini disk ‘mini dysk’

miniatura ‘miniatura’

minimalizacjô, minimalizacji ‘minimalizacja’

modem ‘modem’

modulacjô, modulacji ‘modulacja’

mòderatór, mòderatora ‘moderator’

mòdło (do wëflowaniô dónyma) ‘szablon’

mòdło (òrganizacji diskù) ‘format’

mòdło lopka (bënowé ùłożenié) || mòdło dokùmeńtu ‘format pliku, format dokumentu’

mòdło lopka (dopisywóné do pòzwë lopka) || mòdło ‘rozszerzenie pliku, godło’

mòdri ekran || kriticzny wëjątk ‘niebieski ekran, krytyczny wyjątek’

mòduł pamiãcë ‘moduł pamięci’

mòrdôrz spamù ‘zabójca spamu’

mòst ‘most’

mòtór, mòtora ‘silnik’

mónitór, mónitora ‘monitor, alfaskop’

môłpa || @ ‘at, @, małpa’

mùltimedia ‘multimedia’

mùltimedialnô kluczplata ‘klawiatura multimedialna’

mùltimedialny projektór, mùltimedialnégò projektora || wizyjny projektór, wizyjnégò projektora ‘projektor multimedialny, projektor wizyjny’

N

nanométer, nanométra || nm ‘nanometr, nm’

nanosekùńda || ns ‘nanosekunda, ns’

nanotechnologiô, nanotechnologii ‘nanotechnologia’

nawidniwôcz ‘naświetlarka’

nazôd ‘backspace’

netikéta ‘netykieta’

nëk ‘napęd’

nëk CD-ROM (wëm: nëk si-di-rom) ‘napęd CD-ROM, CD-ROM’

nëk DVD-RAM (wëm: nëk di-wi-di ram) ‘napęd DVD-RAM’

nëk DVD (wëm: nëk di-wi-di) ‘napęd DVD’

nëk disketków ‘stacja dyskietek, FDD, napęd dyskietek’

nëk Jaz ‘napęd Jaz’

nëk Zip ‘napęd Zip’

nieaktiwné òkno ‘nieaktywne okno’

nieaktiwnô łączba || zdechłô łączba ‘nieaktywny link, martwy odsyłacz’

niepropòrcjonalnô czcónka ‘czcionka nieproporcjonalna’

nieszerifòwô czcónka || bezszerifòwô czcónka ‘czcionka nieszeryfowa, czcionka bezszeryfowa’

nieùlotnô pamiãc ‘pamięć nieulotna’

nieùłożony tekst ‘tekst niesformatowany’

niewspółbieżnô pamiãc ‘pamięć asynchroniczna’

niewspółbieżny || niewspółbieżné przenôszanié ‘asynchroniczny, transmisja asynchroniczna’

niezanôléżnô adresa || richtich adresa ‘adres bezwzględny, adres rzeczywisty’

niklowò-kadmòwi akùmùlatór, niklowò-kadmòwégò akùmùlatora ‘akumulator niklowo-kadmowy’

niklowò-wòdorkòwi akùmùlatór, niklowò-wòdorkòwégò akùmùlatora ‘akumulator niklowo-wodorkowy’

nôgłówk ‘nagłówek’

nôgłówk paczétu ‘nagłówek pakietu’

nôgłówk wiadła ‘nagłówek wiadomości’

nôrzãdzowi program || ùżëtkòwi program ‘program narzędziowy, program użytkowy’

nôwias ‘nawias’

nôwrót ‘pętla zwrotna’

Num Lock (wëm: num-lok) ‘Num Lock’

numericzné wërażenié ‘wyrażenie numeryczne’

numericznô kluczplata || numericzny dzél ‘klawiatura numeryczna, blok numeryczny’

O

offsetowi drëk ‘druk offsetowy’

online (trib dzejaniô aplikacji) (wëm: onlajn) ‘online’

online (trib dzejaniô maszinów) (wëm: onlajn) ‘online’

outboks (wëm: autboks) ‘outbox’

outsourcing (wëm: autsorsing) ‘outsourcing’

Ò

òbmiestny zwãk || rëmny zwãk ‘dźwięk przestrzenny’

òbrôzk ‘ikona’

òbrôzkòwô kôrta ‘mapa obrazkowa’

òbsłëgòwi paczét ‘service pack, zestaw poprawek, pakiet serwisowy’

òchróna przed zôpisã || blokada zôpisu ‘ochrona przed zapisem, blokada zapisu’

òdczët ‘odczyt’

òdgrzéwnik ‘radiator’

òdpisywanié ‘kopiowanie’

òdpòwiesc || Òdp: ‘odwołanie (2), reply, odpowiedź, Re:, Odp:’

òdstãp || tabùlatór, tabùlatora ‘tabulator’

òdswiéżanié || przeladowanié ‘odświeżanie, odnawianie, przeładowanie’

òdswiéżenié ‘aktualizacja, upgrade’

ògniowô scana || ògniowô zôpòra ‘ściana ogniowa, zapora ogniowa’

òjcowi katalóg ‘katalog nadrzędny’

òjcowô domena ‘domena macierzysta’

òkno ‘okno’

òkno rozmòwë ‘okno dialogowe’

òkùlôrë 3D (wëm: òkùlôrë trzë-de) ‘okulary 3D’

òperacyjny system ‘system operacyjny’

òprogramòwanié || software (wëm: softłer) ‘oprogramowanie, software’

òpticznô mësz ‘mysz optyczna’

òrganizér || terminôrz ‘organizer, terminarz’

òsobisti kòmpùter, òsobistégò kòmpùtra || pecet ‘komputer osobisty, PC, pecet’

òsôdzanié ‘osadzanie’

Ó

ósemkòwi zôpis || ósemkòwi kòd || oktalny zôpis ‘zapis ósemkowy, kod ósemkowy, ósemkowy, zapis oktalny’

P

pachtowóné łącze ‘linia dzierżawiona, łącze dzierżawione’

paczét ‘pakiet’

paczétowi zôpis ‘zapis pakietowy’

Page Down (wëm: pejdż-dałn) ‘Page Down’

Page Up (wëm: pejdż-ap) ‘Page Up’

pajiczëna ‘pajęczyna’

palmtop ‘palmtop’

pamiãc ‘pamięć’

paraméter (znanka) ‘parametr’

paraméter (ùszczegółowienié pòlétu) || argùment ‘parametr (2), argument’

parłãga ‘intruz’

paser ‘paser’

pasyk menu (wëm: pasyk meni) ‘pasek menu’

pasyk nôrzãdzów ‘pasek narzędzi’

pasyk titla ‘pasek tytułu’

pasywné głosniczi ‘głośniki pasywne’

patróna || kartridż || toner ‘kartridż, kaseta, toner’

perfòrowónô blewiązka ‘taśma perforowana’

perfòrowóny papiór, perfòrowónégò papiora ‘papier perforowany’

pék ‘wskaźnik’

përpòtë ‘pogawędka’

pikoliter || pl ‘pikolitr, pl’

piksel || px ‘piksel, px’

pin ‘pin’

pionowi sztrek || | || balka ‘potok, |, belka’

piôskòwnica ‘piaskownica’

placowanié starnów ‘pozycjonowanie stron’

plamka ‘plamka’

plaskati ekran ‘płaski ekran, flat screen’

platfòrma || systemòwô platfòrma ‘platforma, platforma systemowa’

plazmòwi mónitór, plazmòwégò mónitora ‘monitor plazmowy’

plëskwa ‘pluskwa’

plotér || pisôk X-Y ‘ploter, pisak X-Y’

plus || + ‘plus, +’

pòczta HTML ‘poczta HTML’

pòcztowé konto ‘konto pocztowe’

pòcztowi automat ‘automat pocztowy’

pòcztowi filter, pòcztowégò filtra ‘filtr pocztowy’

pòcztowi serwer ‘serwer pocztowy’

pòcztowi program ‘program pocztowy’

pòcztowô aliasa ‘alias pocztowy’

pòcztowô kôstka ‘skrzynka pocztowa’

pòcztôrz ‘postmaster’

pòdkłôdka pòd mësz ‘mousepad, podkładka pod mysz’

pòdkrącywanié ‘podkręcanie, tweak’

pòdpis ‘sygnatura’

pòdséc ‘podsieć’

pòdskôcnik ‘znak zachęty’

pòdzérôcz || debugger (wëm: debager) ‘debuger’

pòlét || kòmenda ‘komenda, polecenie’

pòmagér ‘kreator’

pòmòcniczô aplikacjô, pòmòcniczi aplikacji ‘aplikacja pomocnicza’

pòrt ‘port’

pòrt I/O || złączé I/O ‘port I/O, złącze I/O’

pòrt jigrów ‘port gier’

pòrt mëszë || PS/2 ‘PS/2, port myszy’

pòrt pòdczerwieniznë || pòrt na pòdczerwieniznã || IrDA ‘port na podczerwień, port podczerwieni, IrDA’

pòrtôl ‘portal’

pòstskriptowô czcónka ‘czcionka postskryptowa’

pòstskriptowô drëkarka ‘drukarka postscriptowa’

pòzwa (do przistãpù) ‘login’

pòzwa (do kòmùnikacji) ‘nick’

pòzwa brëkòwnika ‘identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika’

półdupleks ‘półdupleks, HDX’

pôrowi bit ‘bit parzystości’

prawa przistãpù ‘prawa dostępu’

prëzgòlenié ‘rozsiewanie, cieniowanie’

Print Screen (wëm: print-skrin) ‘Print Screen’

priwatny klucz || krëjamny klucz ‘klucz prywatny, klucz tajny’

procent || % ‘procent, %’

procesór, procesora ‘procesor’

procëmłiskòwô pòwłoka || procëmłiskòwi filter ‘powłoka antyrefleksyjna, filtr antyrefleksyjny’

propòrcjonalnô czcónka ‘czcionka proporcjonalna’

protokół ‘protokół’

próbkòwanié zwãkù ‘próbkowanie dźwięku’

prôwdzëwi czas ‘czas rzeczywisty’

przechód || przelotka ‘przejściówka, przelotka’

przecygnij i pùsc || przenôszanié ‘przeciągnij i upuść, przenoszenie’

przeczerowanié ‘przekierowanie, przekazywanie, readresacja’

przeczëtôj to || czëtôj mie || readme (wëm: ridmi) ‘readme, przeczytaj to, czytaj mnie’

przedstôwca ‘agent’

przenosnô drëkarka ‘drukarka przenośna’

przenôszanié dónëch ‘transmisja danych’

przenôszanié tekstu ‘przenoszenie tekstu’

przepiãcé ‘przepięcie’

przeplot ‘przeplot, interlaced’

przepùstowòsc ‘przepustowość’

przesëniãcé ‘odległość’

przetwòrnik A/D || analogòwò cëfrowi przetwòrnik ‘DAC, przetwornik analogowo cyfrowy, przetwornik A/D’

przezroczësti ‘przeźroczysty’

przédnô starna ‘strona główna (2), index.htm, index.html, bramka’

przigòdowô jigra ‘gra przygodowa’

przistãpòwé kónto ‘konto dostępowe’

przistãpòwi numer ‘numer dostępowy’

przistãpòwi router (wëm: przistãpòwi ruter) ‘router dostępowy’

przistãpòwi serwer ‘serwer dostępowy’

pùbliczny klucz || klucz wieledostãpù || jawny klucz ‘klucz publiczny, klucz wielodostępu, klucz jawny’

pùrtk ‘demon’

R

RAM || òperacyjnô pamiãc ‘RAM, pamięć operacyjna’

ramka (w HTML) ‘ramka’

ramka (w kòmpresji) ‘ramka’

raster ‘raster’

rasterizacjô, rasterizacji ‘rasteryzacja’

rastrowô czcónka || bitmapòwô czcónka ‘czcionka rastrowa, czcionka bitmapowa’

rastrowô grafika ‘grafika rastrowa’

rãkawica dónëch ‘rękawica danych’

rechùbnik || rechùbnik nawiedzeniów ‘licznik, licznik odwiedzin’

rechùnkòwô tabela ‘arkusz kalkulacyjny’

rejestracjô domenë, rejestracji domenë ‘rejestracja domeny’

relacyjné bazë dónëch ‘relacyjne bazy danych’

rendering ‘rendering’

reselanié ‘relaying’

rezydentny program ‘program rezydentny’

régòwé przenôszanié ‘transmisja szeregowa’

régòwi kabel || kabel RS-232 ‘kabel szeregowy, kabel RS-232’

régòwi pòrt || régòwi jintefejs || régòwé złączé || pòrt RS-232 ‘port szeregowy, interfejs szeregowy, złącze szeregowe, port RS-232’

régòwô drëkarka ‘drukarka szeregowa’

rëchawi gif ‘animowany gif’

rëchtowanié ‘formatowanie’

rëchtowanié nisczi szëchtë || fizyczné rëchtowanié ‘formatowanie niskiego poziomu, formatowanie fizyczne’

rëchtowanié wësoczi szëchtë ‘formatowanie wysokiego poziomu’

richtosc ‘poprawność’

robòczô stacjô, robòczi stacji ‘stacja robocza’

robôk ‘robak’

ROM (wëm: rom) || pamiãc le do czëtaniô ‘ROM, pamięć tylko do odczytu’

router (wëm: ruter) ‘router’

router mòstu ‘router pomostu’

rozdzelenié farwów || rozfarwienié ‘separacja kolorów, separacja barw, rozbarwienie’

rozkòscérznô lësta ‘lista dystrybucyjna’

rozpòznôwanié głosu || rozpòznôwanié mòwë ‘rozpoznawanie głosu, rozpoznawanie mowy’

rozproszony przerób ‘przetwarzanie rozproszone’

rozrzedzenié ‘downsampling’

rozszerziwającô kôrta || adapter ‘karta rozszerzająca, adapter’

rozszerzonô kluczplata || fùnkcyjné klucze ‘klawiatura rozszerzona, klawisze funkcyjne’

rozsztëkòwanié ‘fragmentacja’

rozwlekłô kòmpùtrowô séc || rozwlekłô séc ‘rozległa sieć komputerowa, sieć rozległa’

równoległé przenôszanié ‘transmisja równoległa’

równoległi kabel || kabel LPT || drëkarkòwi kabel ‘kabel równoległy, kabel LPT, kabel drukarkowy’

równoległi pòrt || równoległi jinterfejs || pòrt LPT ‘port równoległy, interfejs równoległy, port LPT, iEEE 1284’

równy z równym || peer to peer (wëm: pir-tu-pir) || P2P (wëm: pi-tu-pi) ‘peer to peer, P2P’

różnicowi jinterfejs ‘interfejs różnicowy’

rum ‘spacja’

S

samòrozladowiwający ‘samorozpakowujący’

samòùczk ‘samouczek’

satinowi papiór, satinowégò papiora ‘papier satynowy’

saturacjô, saturacji ‘saturacja’

scalony ùkłôd || chip (wëm: czip) ‘układ scalony, obwód scalony, chip’

schòwóny wirus ‘wirus ukryty’

semigraficzny jinterfejs ‘interfejs semigraficzny’

serfòwanié ‘surfowanie’

serijnô kòrespòndencjô, serijny kòrespòndencji ‘korespondencja seryjna’

serwer ‘serwer’

serwer drëkù (ùdostãpniwający) ‘printserwer, serwer wydruku’

serwer drëkù (drëkùjący) ‘serwer druku’

serwer faksów ‘serwer faksów’

serwer FTP ‘serwer FTP’

serwer WWW (wëm: serwer wu-wu-wu) || serwer starnów WWW (wëm: serwer starnów wu-wu-wu) ‘serwer WWW, serwer stron WWW’

serwis ‘serwis’

serwlet ‘serwlet’

seryjné numrë ‘numery seryjne’

seryjny numer ‘numer seryjny’

sesjô, sesji ‘sesja’

séc pùnktów ‘siatka punktów’

sécowi kòmpùter || domôcy kòmpùter ‘komputer sieciowy, komputer macierzysty, komputer abonencki, NC’

sécowi òperacyjny system ‘sieciowy system operacyjny, SSO’

sécowi piestrzéń ‘pierścień webowy’

sécowô drëkarka ‘drukarka sieciowa’

sécowô kôrta ‘karta sieciowa’

Shift (wëm: szift) ‘Shift’

skaner (òpticzny) ‘skaner’

skaner (kòntrolnô aplikacjô) ‘skaner’

skaner pòrtów ‘skaner portów’

składôk ‘składak, noname PC’

skłôd dónëch ‘hurtownia danych’

skòk ‘skok’

skórka ‘skórka, skin’

skript ‘skrypt’

skriptowi wirus ‘wirus skryptowy’

skrótówc ‘skrótowiec’

slot || szufladowé gniôzdo ‘slot, gniazdo szufladkowe’

słowa klucze || kluczowé słowa ‘słowo kluczowe, słowa kluczowe’

słowarzowô ataka ‘atak słownikowy’

smiecëch ‘kosz’

socjotechnika ‘socjotechnika’

son ‘son’

spam ‘spam, bulk e-mail, mielonka’

sprzãt || hardware (wëm: hardłer) ‘hardware’

sprzãtowi klucz ‘klucz sprzętowy’

stacjonarny kòmpùter, stacjonarnégò kòmpùtra ‘komputer stacjonarny, komputer główny’

stałé łącze || stałé pòłączenié ‘łącze stałe, połączenie stałe’

starna ‘site, strona’

starna WWW (wëm: starna wu-wu-wu) ‘strona WWW’

startowé menu (wëm: startowi meny) ‘menu startowe’

startowi wëjimk || rozrëchòwi wëjimk ‘sektor startowy, sektor rozruchowy’

startowô disketka ‘dyskietka startowa’

startowô platka || startowi disk ‘płyta startowa, dysk startowy’

startowô starna ‘strona główna, strona startowa’

staticznô adresa IP (wëm: staticznô adresa aj-pi) ‘statyczny adres IP’

statistika nawiedzeniów ‘statystyka odwiedzin’

stojącé ‘tower’

stopa || slédz ‘śledź, cokół’

stopka ‘stopka’

stratnô kòmpresjô ‘kompresja stratna’

strëżné media || strëżné przeselanié dónëch ‘media strumieniowe, strumieniowe przesyłanie danych’

stróż ‘monitor’

stróż ekranu ‘wygaszacz ekranu’

strzédnik || ; ‘średnik, znak średnika, ;’

strzig, strzëgù || / || ùkòs ‘slash, /, ukośnik, znak dzielenia’

strzodowiskòwô zmiennô ‘zmienna środowiskowa’

subwoofer (wëm: sabłufer) || niskòtonowi głosnik ‘subwoofer, głośnik niskotonowy’

surround (wëm: soraund) ‘surround’

swòjnosc ‘prywatność’

sygnałowi procesór, sygnałowégò procesora ‘procesor sygnałowy’

symetricznô kriptografiô || symetriczné szëfrowanié ‘kryptografia symetryczna, szyfrowanie symetryczne’

system lopków ‘system plików’

systemòwé menu (wëm: systemòwé meny) ‘menu systemowe’

systemòwô data ‘data systemowa’

systemòwô pòwłoka || jinterpretéra || jinterpretéra pòlétów || procesór pòlétów ‘powłoka systemowa, interpreter, interpretator poleceń, procesor poleceń’

szachrë ‘spoofing, IP spoofing’

szerifòwô czcónka ‘czcionka szeryfowa’

szerokòsc pasma ‘szerokość pasma’

szerokszmërganié || szerokszmërg || broadcasting (wëm: broudkasting) || broadcast ‘broadcasting, broadcast’

szëchtowô jigra || szëchtówka ‘gra platformowa, platformówka’

szëkôcz ‘wyszukiwarka, szperacz’

szifrëjący klucz ‘klucz szyfrujący’

szkelet Jinternetu ‘szkielet Internetu’

szkeletowô séc ‘sieć szkieletowa’

szor farwë ‘głębia koloru’

szpektór diskù, szpektora diskù ‘menadżer dysku’

szpektór lopków, szpektora lopków ‘menadżer plików’

szpektór maszinów, szpektora maszinów ‘menadżer urządzeń’

szpédżel || szpéglowi serwer ‘mirror, serwer lustrzany’

sztabilizatór òbrazu, sztabilizatora òbrazu ‘stabilizator obrazu’

sztrategicznô jigra ‘gra strategiczna’

sztrek ‘ścieżka’

sztrómnik ‘zasilacz’

sztrómòwi filter || procëmprzepiãcowi filter || procëmzakłóceniowi filter || sztrómòwô listwa ‘filtr sieciowy, filtr przeciwprzepięciowy, filtr przeciwzakłóceniowy, listwa zasilająca’

sztrukturalny jãzëk zapitaniów || SQL (wëm: es-kù-el) ‘strukturalny język zapytań, SQL’

szuflada ‘kieszeń, szuflada’

szuńdë dónëch ‘nośnik danych’

T

Tab || tabùlatór, tabùlatora ‘Tab, tabulator, klawisz tabulacji’

tabela (ôrt prezentacji dónëch) ‘tabela’

tabela (dzél bazë dónëch) ‘tabela’

tabela dzélów ‘tablica partycji’

tablet ‘tablet’

talérz ‘talerz’

tapéta ‘tapeta’

targetowanié ‘targetowanie’

technoòsobòwòsc ‘technoosobowość’

teksel ‘teksel’

tekstowé pòle ‘pole tekstowe’

tekstowi jinterfejs ‘interfejs tekstowy’

tekstura || bitmapa ‘tekstura, bitmapa’

telejinfòrmatika, telejinfòrmaticzi ‘teleinformatyka’

telekòmùnikacjô, telekòmùnikacji ‘telekomunikacja’

telekònferencjô, telekònferencji ‘telekonferencja’

telerobòta ‘telepraca, wyrkom, wyrobnictwo komputerowe’

telewizyjnô kôrta || kôrta TV ‘tuner TV, karta TV’

tematiczny katalóg ‘katalog tematyczny, katalog stron’

terabajt || TB ‘terabajt, TB’

terabajt na sekùńdã ‘terabajtów na sekundę’

termicznô drëkarka ‘drukarka termiczna’

termiczno-wòskòwô drëkarka ‘drukarka termiczno-woskowa’

terminôl, terminala ‘terminal’

termòsublimacyjnô drëkarka ‘drukarka termosublimacyjna’

termòwtapiającô drëkarka ‘drukarka termowtapiająca’

tézaurus, tézaurusa ‘tezaurus’

timczasny lopk ‘plik tymczasowy’

timeout (wëm: tajmaut) ‘timeout’

tińta ‘tinta’

tińtowô drëkarka ‘drukarka atramentowa, drukarka strumieniowa, drukarka bąbelkowa, plujka’

tip ‘tip’

token ‘token’

toner ‘toner’

tonowé wëbiéranié ‘wybieranie tonowe’

towarzący wirus ‘wirus towarzyszący’

trafnota ‘relewancja’

tranzystór, tranzystora ‘tranzystor’

trojańsczi kóń ‘koń trojański’

trwałô pamiãc ‘pamięć trwała’

tunelowanié ‘tunelowanie’

tunelowanié protokòłów || kapselkòwanié paczétów ‘tunelowanie protokołów, kapsułkowanie pakietów’

tur (dzél diskù) ‘ścieżka’

tur (w sécë) ‘trasa, marszruta’

tuszowalny disk || wëjimóny disk ‘dysk wymienny’

U

usenet (wëm: jusnet) ‘usenet’

Ù

ùdôwnô jigra ‘gra symulacyjna’

ùkłôd kluczplatë ‘układ klawiatury’

ùlëbë, ùlëbów ‘ulubione’

ùlotnô pamiãc || nietrwałô pamiãc ‘pamięć ulotna, pamięć nietrwała’

ùłożenié ‘formatowanie (2)’

ùłożenié starnë ‘układ strony’

ùłożenié tekstu ‘formatowanie tekstu’

ùłożóny tekst ‘tekst formatowany’

ùnikòd ‘unicode’

ùstôw, ùstawù ‘konfiguracja’

ùwidzenia ‘preferencje, opcje’

ùwierzitelnienié ‘uwierzytelnienie’

W

wanoga ‘roaming’

wątk (dzél robòtë procesora) ‘wątek’

wątk (zbiór artiklów) ‘wątek’

wãzeł, wãzła ‘węzeł’

wbùdowóny system ‘system wbudowany, minisystem’

webmail (wëm: łebmejl) || pòczta bez WWW (wëm: pòczta bez wu-wu-wu) ‘webmail, poczta przez WWW’

webméster (wëm: łebméster) ‘webmaster’

wektorizacjô, wektorizacji || trasowanié ‘wektoryzacja, trasowanie’

wektorowô czcónka || skalowalnô czcónka ‘czcionka wektorowa, czcionka skalowalna’

wektorowô grafika, wektorowi graficzi ‘grafika wektorowa’

wektór, wektora ‘wektor’

wentilatór, wentilatora ‘wentylator’

wespółprocesór, wespółprocesora ‘koprocesor, współprocesor’

wespółrobiącô wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość kooperatywna’

wëgładzywanié || antialiasyng ‘wygładzenie, antyaliasing’

wëjimk ‘sektor’

wëkrzëknik || ! ‘wykrzyknik, !’

wëlézeniowé maszinë ‘urządzenie wyjściowe’

wëlogòwanié ‘wylogowanie’

wënëk ‘ban’

wënikòwi lopk || docelowi lopk ‘plik wynikowy, plik docelowy’

wëpôlanié ‘wypalanie’

wërównanié ‘wyrównanie’

wëskakùjącé òkno ‘wyskakujące okno’

wëwłaszczeniowô wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość wywłaszczeniowa’

wëzdrzatk || design (wëm: dizajn) ‘design’

wiadło ‘post’

wideokònferencjô, wideokònferencji ‘wideokonferencja’

wideotelefóniô, wideotelefónii ‘wideotelefonia’

widné pióro || elektriczné pióro ‘pióro świetlne, pióro elektroniczne’

widnikòwi pòrtôl ‘portal horyzontalny’

widny kabel ‘światłowód’

wieledzélowi wirus ‘wirus wieloczęściowy, wirus złożony’

wieleplacowô licencjô, wieleplacowi licencji ‘licencja grupowa’

wielepòstacjowi wirus ‘wirus polimorficzny’

wieleprocesorowòta ‘wieloprocesorowość’

wieleprzistãp ‘wielodostęp’

wielesesyjny disk ‘multisession, dysk wielosesyjny’

wieleszmërganié ‘multiemisja, multicasing’

wielewarstwòwô architektura || trzëwarstwòwô architekrura ‘architektura wielowarstwowa, architektura trzywarstwowa’

wielewątkòwòta ‘wielowątkowość’

wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość’

wielezwãcznota ‘polifonia’

wielëna ramków na sekùńdã ‘liczba klatek na sekundę’

wirtualnô jawernota || sztëcznô jawernota ‘rzeczywistość wirtualna, sztuczna rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość’

wirtualnô maszina ‘maszyna wirtualna, urządzenie wirtualne’

wirtualnô maszina Javë (wëm: wirtualnô maszina dżawë) ‘wirtualna maszyna Javy’

wirtualnô pamiãc ‘pamięć wirtualna’

wirtualny czerownik maszinë ‘wirtualny sterownik urządzenia’

wirtualny pùlpit || wirtualny ekran ‘wirtualny pulpit, wirtualny ekran’

wirtualny rënk || e-rënk ‘wirtualny rynek, e-market’

wirtualny serwer ‘serwer wirtualny, serwer virtualny’

wizytowô starna || mikrostarna ‘microsite, strona wizytówka’

wladënk ‘upload’

wlézeniowé maszinë ‘urządzenie wejściowe’

włãczë i ùżëwôj || Plug and Play (wëm: plag-end-plej) ‘włącz i używaj, włącz i działaj, Plug and Play’

wolt || V ‘wolt, V’

wòrtôl || tematiczny pòrtôl ‘wortal, portal tematyczny’

wólańt ‘wolant’

wpisywanié bez echa ‘wpisywanie bez echa’

wskazëjącé maszinë ‘urządzenie wskazujące’

wskôz, wskazu ‘odwołanie’

współbiéżné przenôszanié ‘transmisja synchroniczna’

wtëczka || plugin (wëm: plagin) ‘wtyczka, plugin’

wtiłstrzig, wstiłstrzëgù || \ ‘backslash, \’

WWW, ndm (wëm: wu-wu-wu) ‘WWW, W3’

WYSIWYG, ndm (wëm: wyswig) ‘WYSIWYG’

wzmacniôk ‘wzmacniak’

Z

z reklamą ‘adware, ad-ware, ad ware’

z testã ‘shareware’

zabezpieczenié dónëch ‘zabezpieczenie danych’

zabezpieczenié gwiôzdkama ‘zabezpieczenie gwiazdkami’

zabezpieczenié procëm zôpisowi ‘zabezpieczenie przed zapisem’

zabiérnota ‘pojemność’

załómanié systemù ‘załamanie systemu’

załóżka ‘zakładka’

zamkłô lësta ‘lista zamknięta’

zanôleżnô adresa ‘adres względny’

zasobë brëkòwnika ‘zasoby użytkownika’

zdalné logòwanié ‘zdalne logowanie’

zdalny òdbiór, zdalnégò òdbioru ‘zdalny odbiór’

zdalny przistãp ‘zdalny dostęp’

zdalny terminôl ‘zdalny terminal’

zdechłi klucz ‘martwy klawisz’

zdrzódłowi dokùmeńt ‘dokument źródłowy’

zdrzódłowi kòd ‘kod źródłowy, listing’

zestôwk kluczów ‘kombinacja klawiszy’

zestôwk znaków ANSI (wëm: zestôwk znaków ansy) ‘zestaw znaków ANSI’

zesztëkòwanié ‘defragmentacja’

zégarowé przerwanié ‘przerwanie zegarowe’

zëmny reset || reset || zëmné przeladowanié ‘zimny reset, reset, zimne przeładowanie’

zgniłô pòczta ‘poczta ślimacza’

zgódnota ‘kompatybilność, zgodność’

zgùbiony lińcuch ‘zgubiony łańcuch, utracony łańcuch’

zladënk ‘download’

zmiennô ‘zmienna’

znak pòdsztrëchniãcô || _ ‘znak podkreślenia, _’

znak równotë || = ‘znak równości, =’

znak zapitaniô || ? || pëtownik ‘znak zapytania, ?, pytajnik’

znanka lopka ‘atrybut pliku’

zniszczenié głowicë ‘uszkodzenie głowicy’

zoologiczny wirus ‘wirus zoologiczny’

zoom (wëm: zum) ‘zoom’

zôróbk w sécë ‘zarabianie w sieci’

zrzut ekranu ‘zrzut ekranu’

zwãkòwô kôrta ‘karta dźwiękowa’

zwiastnik ‘zwiastun’

zwielnik CD (wëm: zwielnik si-di) ‘duplikator CD’

zwòrka ‘zworka’

Ż

żôłté starnë ‘żółte strony’

 

 

Działania arytmetyczne:

dodôwanié ‘dodawanie’
dodac ‘dodać’
dodôwnik ‘składnik’
sëma ‘suma’
sëmòwac ‘sumować’
plus ‘plus’

òdjimanié ‘odejmowanie’
òdjąc ‘odjąć’
òdjimnô ‘odjemna’
òdjimnik ‘odjemnik’
różnica ‘różnica’
minus ‘minus’

wielenié ‘mnożenie’
wielëc ‘mnożyć’
wielnô ‘mnożna’
wielnik ‘mnożnik’
zwielëna ‘iloczyn’
razy ‘razy’

dzelenié ‘dzielenie’
dzelëc ‘dzielić’
dzelnô ‘dzielna’
dzelnik ‘dzielnik’
wielerôz ‘iloraz’
pòdzelëc ‘podzielić’

Przykłady działań arytmetycznych:

dwadzesce dwa dodac piãc je równé/równô sã dwadzesce sédem ‘22 + 5 = 25’
dwadzesce dwa a piãc je dwadzesce sétmë/sédem
dwadzesce dwa plus piãc dôwô dwadzesce sédem
dwadzesce dwa dodac piãc to je dwadzesce sédem
dwadzesce  dwa a piãc je równé dwadzesce sédem

dwadzesce sédem òdjąc dwa je równé/ równô sã dwadzesce piãc ‘27 – 2 = 25’
dwadzesce sédem minus dwa dôwô dwadzesce piãc
dwadzesce sédem òdjąc dwa to je dwadzesce piãc
dwadzesce sédem mni dwa je równé dwadzesce piãc

dwanôsce razy dwa je równé/ równô sã dwadzesce sztërë ‘12 x 2 = 24’
dwanôsce mnożëc przez dwa dôwô dwadzesce sztërë
dwanôsce razy dwa to je dwadzesce sztërë

dwanôsce dzelëc przez trzë je równé/ równô sã sztërë ‘12 : 3 = 4’
dwanôsce dzeloné przez trzë je równé sztërë
dwanôsce dzeloné przez trzë dôwô sztërë
dwanôsce dzelëc przez trzë to je sztërë

Oznaczenia matematyczne:

plus ‘plus’
minus ‘minus’
razy ‘znak mnożenia’
dzelëc ‘znak dzielenia’
równôcz ‘równa się’
nierównôcz ‘znak nierówności’
(to) mniészé ‘mniejsze’
(to) wikszé ‘większe’
òkrãgłô klamra ‘nawias okrągły’
prostô klamra ‘nawias prosty’
kwadratnô klamra ‘nawias kwadratowy’
prostopadłé ‘prostopadłe’
równoległé ‘równoległe’
trzënórt ‘trójkąt’
stãpiéń ‘stopień’
minuta ‘minuta’
sekùńda ‘sekunda’

 

Lista terminów i pojęć związanych z matematyką:

A

aksjomat ‘aksjomat’

algebra ‘algebra’

algebrowé dzejanié ‘działanie algebraiczne’

algebrowé lëczbë ‘liczby algebraiczne’

algebrowé równanié ‘równanie algebraiczne’

algebrowé wërażenié ‘wyrażenie algebraiczne’

algebrowi elemeńt ‘element algebraiczny’

algebrowô fùnkcjô ‘funkcja algebraiczna’

algebrowô krzëwô ‘krzywa algebraiczna’

algòritm ‘algorytm’

alternatiwa ‘alternatywa’

amplituda ‘amplituda’

analiza ‘analiza’

argùmeńt ‘argument’

aritmetika ‘arytmetyka’

aritmetnô strzédnô ‘średnia arytmetyczna’

aritmetny cyg ‘ciąg arytmetyczny’

aritmetny pierwiôstk ‘pierwiastek arytmetyczny’

atóm ‘atom’

B

badérowanié rozwiju zmiennoscë fùnkcji ‘badanie przebiegu zmienności funkcji’

bezgreńcznô fùnkcjô ‘funkcja nieograniczona’

bezkùńc ‘nieskończoność’

bezkùńcowò môłé ‘nieskończenie małe’

bezkùńcowò wiôldżé ‘nieskończenie wielkie’

bezrelatiwnô wôrtnota ‘wartość bezwzględna’

bënowi nórt ‘kąt wewnętrzny’

biegùn fùnkcji ‘biegun funkcji’

biegùnowô ‘biegunowa’

biegùnowi ùłożënk wespółrzãdnëch ‘biegunowy układ współrzędnych’

bòk ‘bok’

brëła ‘bryła’

bùtnowi nórt ‘kąt zewnętrzny’

C

całi dzél ‘część całkowita’

całka ‘całka’

całota ‘całość’

całowné lëczbë ‘liczby całkowite’

całowny sztëronórt ‘czworokąt zupełny’

cosinus ‘cosinus’

cosinusoida ‘cosinusoida’

cotangens ‘cotangens’

cotangensoida ‘cotangensoida’

cwierdzenié ‘twierdzenie’

cyfra ‘cyfra’

cyg ‘ciąg’

cyg fùnkcji ‘ciąg funkcji’

cygłota fùnkcji ‘ciągłość funkcji’

cyrkel ‘cyrkiel’

cząd ‘okres’

czãstota ‘częstość’

czerënk ‘kierunek’

czëp ‘wierzchołek’

czëpòwi nórt ‘kąt wierzchołkowy’

czwierc rówiznë ‘ćwiartka płaszczyzny’

czwierc ùkładu wespółrzãdnëch ‘ćwiartka układu współrzędnych’

decylión ‘decylion’

dedukcjô ‘dedukcja’

definicjô ‘definicja’

dëbeltnô całka ‘całka podwójna’

diagram fùnkcji ‘wykres funkcji’

dichòtomiô ‘dychotomia’

diferencjô ‘różniczka’

diferencyjny i całkòwi rechùnk ‘rachunek różniczkowy i całkowy’

długòta ‘długość’

długòta łãkù ‘długość łuku’

docyga || hipòtéza ‘hipoteza’

dodôwanié ‘dodawanie’

dodôwné lëczbë ‘liczby dodatnie’

dofùlowanié ‘dopełnianie’

dokôz ‘dowód’

domkniãcé ‘domknięcie’

dôl ‘odległość’

dôl prostëch równoleżnëch ‘odległość prostych równoległych’

dôl prosti òd rówiznë ‘odległość prostej od płaszczyzny’

dôl pùnktu òd prosti ‘odległość punktu od prostej’

dôl pùnktu òd rówiznë ‘odległość punktu od płaszczyzny’

drzewò ‘drzewo’

dwalëniowòta ‘dwuliniowość’

dwamión ‘dwumian’

dwanôstkòwi system ‘dwunastkowy system liczbowy

dwójkòwi system ‘dwójkowy system liczbowy’

dzejanié na zbiérach ‘działania na zbiorach’

dzejnik ‘czynnik’

dzelenié ‘dzielenie’

dzelenié przez zéro ‘dzielenie przez zero’

dzél kòła ‘część koła’

dzelnô ‘dzielna’

dzelnik ‘dzielnik’

dzesątkòwi lëczbòwi system ‘dziesiętny system liczbowy’

ekstremùm ‘ekstremum’

elipsa ‘elipsa’

falszëwòta ‘fałsz’

fòremny piãcnórt ‘pięciokąt foremny’

fòremny sztëronórt ‘czworokąt foremny’

fòremny wielenórt ‘wielokąt foremny’

fòremny wielescón ‘wielościan foremny’

fùlny nórt ‘kąt pełny’

fùnkcjô ‘funkcja’

fùnkcjô jedny zmienny ‘funkcja jednej zmiennej’

fùnkcjô razno bezùstónkòwô ‘funkcja jednostajnie ciągła’

geòmétriô ‘geometria’

geòmétrowô figùra ‘figura geometryczna’

geòmétrowô strzédnô ‘średnia geometryczna’

graf ‘graf’

greńca ‘granica’

gromada ‘grupa’

hiperbòla ‘hiperbola’

hipòtenuza || procëmprostonórtnô ‘przeciwprostokątna’

hipòtéza || docyga ‘hipoteza’

J

jawerné lëczbë ‘liczby rzeczywiste’

jawerny dzél ‘część rzeczywista’

jądro ‘jądro’

jednokładné figùrë ‘figury jednokładne’

jednokładnota ‘jednokładność’

jednomión ‘jednomian’

jednorazowô fùnkcjô ‘funkcja jednokrotna’

jednoznaczeniowô fùnkcjô ‘funkcja jednoznaczna’

jizométriô ‘izometria’

kańta ‘krawędź’

kategòriô ‘kategoria’

kawelk ‘ułamek’

kawelkòwi dzél ‘część ułamkowa’

klasa ‘klasa’

klaùzula ‘klauzula’

kòło ‘koło’

kòmórka ‘komórka’

kòniunkcjô ‘koniunkcja’

kònstrukcjô ‘konstrukcja’

kòrelacjô ‘korelacja’

kòstka ‘kostka’

kómbinacjô ‘kombinacja’

kriterium ‘kryterium’

krzëwô ‘krzywa’

kùgla ‘kula’

kwadrat ‘kwadrat’

kwadratnô fùnkcjô ‘funkcja kwadratowa’

kwadratny pierwiôstk ‘pierwiastek kwadratowy’

kwantifikatór ‘kwantyfikator’

lëczba ‘liczba’

lëczba pi ‘liczba pi’

lëniowô fùnkcjô ‘funkcja liniowa’

lëniowô nierównota ‘nierówność liniowa’

lińcuch ‘łańcuch’

logaritm ‘logarytm’

logaritmòwô fùnkcjô ‘funkcja logarytmiczna’

logika ‘logika’

Ł 

łãk ‘łuk’

maksymùm ‘maksimum’

masa brëłë ‘masa bryły’

matematicznô fùnkcjô ‘funkcja matematyczna’

matematicznô jindukcjô ‘indukcja matematyczna’

matematika ‘matematyka’

mediana ‘mediana’

metoda ‘metoda’

miara ‘miara’

miara nórta ‘miara kąta’

minimùm ‘minimum’

mòdło ‘wzór’

N

negacjô || przécznota ‘negacja’

niedodôwné lëczbë ‘liczby niedodatnie’

nieòznaczonô całka ‘całka nieoznaczona’

niepôrowé lëczbë ‘liczby nieparzyste’

niepôrowô fùnkcjô ‘funkcja nieparzysta’

nieprzënôleżnô całka ‘całka niewłaściwa’

nierosnącô fùnkcjô ‘funkcja nierosnąca’

nierównota ‘nierówność’

nierównota drëdżégò stãpienia ‘nierówność stopnia drugiego’

nierównota pierszégò stãpienia ‘nierówność stopnia pierwszego’

nieùjimné lëczbë ‘liczby nieujemne’

niewëmiérné lëczbë ‘liczby niewymierne’

niewëmiérnô fùnkcjô ‘funkcja niewymierna’

niewësadzonô brëła ‘bryła niewypukła’

niewësadzonô figùra ‘figura niewypukła’

nieznónô ‘niewiadoma’

nórt ‘kąt’

nórtosłup ‘graniastosłup’

nôtërné lëczbë ‘liczby naturalne’

Ò

òbjim ‘objętość’

òbrëmiô ‘dziedzina’

òbrotowô brëła ‘bryła obrotowa’

òbrócënk ‘obrót’

òbrócënkòwi stóżk ‘stożek obrotowy’

òbrócënkòwi walc ‘walec obrotowy’

òdcynk ‘odcinek’

òdcynk kòła ‘odcinek koła’

òdcynk kùglë ‘odcinek kuli’

òdjimanié ‘odejmowanie’

òdmòdłowanié ‘odwzorowanie’

òdwrotnô propòrcjonalnota ‘proporcjonalność odwrotna’

òkrąg ‘okrąg’

òpisóné kòło ‘koło opisane’

òpisónô kùgla ‘kula opisana’

òpisóny òkrąg ‘okrąg opisany’

òrbita ‘orbita’

òs ‘oś’

òsowô symetriô ‘symetria osiowa’

òs symetrii ‘oś symetrii’

òstri nórt ‘kąt ostry’

òstrosłup ‘ostrosłup’

òs wespółrzãdnëch ‘oś współrzędnych’

òtemkłi nórt ‘kąt otwarty’

òznaczonô całka ‘całka oznaczona’

parabòla ‘parabola’

parm ‘promień’, parmienia ‘promienia’

paraméter ‘parametr’

parm kòła ‘promień koła’

parm krzëwòtë ‘promień krzywizny’

parm òpisónégò òkrãgù ‘promień okręgu opisanego’

parm wpisónégò òkrãgù ‘promień okręgu wpisanego’

piãcnórt ‘pięciokąt’

pierszé lëczbë ‘liczby pierwsze’

pierszi elemeńt ‘element pierwszy’

piestrzéń ‘pierścień’

piramida ‘piramida’

plaskati nórt ‘kąt płaski’

plaskatô figùra ‘figura płaska’

pòchódnô fùnkcji ‘pochodna funkcji’

pòdgrëpa ‘podgrupa’

pòdzbiér ‘podzbiór’

pòle wiéchrzëznë ‘pole powierzchni’

pòrządkòwé lëczbë ‘liczby porządkowe’

pòtãga ‘potęga’

pòtãgòwanié ‘potęgowanie’

pòtrójnô całka ‘całka potrójna’

półfùlny nórt ‘kąt półpełny’

półòbrócënk ‘półobrót’

półrówizna ‘półpłaszczyzna’

pôra ‘para’

pôrowé lëczbë ‘liczby parzyste’

prawò ‘prawo’

prawò rozdzelnotë ‘prawo rozdzielności’

proceńt ‘procent’

procëmprostonórtnô || hipòtenuza ‘przeciwprostokątna’

propòrcjô ‘proporcja’

prosté prostopadłé ‘proste prostopadłe’

prosté równoleżné ‘proste równoległe’

prosti nórt ‘kąt prosty’

prostonórt ‘prostokąt’

prostonórtowi trzënórt ‘trójkąt prostokątny’

prostonórtowi ùkłôd wespółrzãdnëch ‘prostokątny układ współrzędnych’

prostopadłoscón ‘prostopadłościan’

prostopadłota ‘prostopadłość’

prostô ‘prosta’

prostô fùnkcjô ‘funkcja prosta’

prostô lëniô ‘linia prosta’

prostô propòrcjonalnota ‘proporcjonalność prosta’

prostô prostopadłô do rówiznë ‘prosta prostopadła do płaszczyzny’

prostô równoleżnô do rówiznë ‘prosta równoległa do płaszczyzny’

prowôdny parm ‘promień wodzący’

prôwda ‘prawda’

prôwdoszlachòwnota ‘prawdopodobieństwo’

prôwdoszlachòwnô fùnkcjô ‘funkcja prawdopodobieństwa’

przedzél ‘przedział’

przekrój ‘przekrój’

przekrój stóżka ‘przekrój stożka’

przemieniwné dzejanié ‘działanie przemienne’

przemieniwné prawò ‘prawo przemienności’

przemieniwnosc  dzejaniów ‘przemienność działań’

przesztôłcenié ‘przekształcenie’

przetniãcé zbiérów ‘przecięcie zbiorów’

przécznota || negacjô ‘negacja’

przéknórtnô ‘przekątna’

przëlgłi nórt ‘kąt przyległy’

przëprostonórtnô ‘przyprostokątna’

przëstôwanié figùrów ‘przystawanie figur’

przëstôwné figùrë ‘figury przystające’

pùnkt ‘punkt’

pùsti zbiér ‘zbiór pusty’

rechùnk ‘rachunek’

rechùnk prôwdoszlachòwnotë ‘rachunek prawdopodobieństwa’

regla ‘reguła’

relatiwny ‘względny’

rëmiô ‘przestrzeń’

rodzëzna zbiérów ‘rodzina zbiorów’

rozemkłi nórt ‘kąt rozwarty’

rozłączné  zbiérë ‘zbiory rozłączne’

rozrzeszenié równaniô ‘rozwiązanie równania’

rómb ‘romb’

rówizna ‘płaszczyzna’

rówiznowô symetriô ‘symetria płaszczyznowa’

równanié czwiôrtégò stãpienia ‘równanie czwartego stopnia’

równanié drëdżégò stãpienia ‘równanie drugiego stopnia’

równanié trzecégò stãpienia ‘równanie trzeciego stopnia’

równobòczny trzënórt ‘trójkąt równoboczny’

równoleżnik ‘równoleżnik’

równoleżnobòk ‘równoległobok’

równoleżnoscón ‘równoległościan’

równoremieniowi trzënórt ‘trójkąt równoramienny’

równota ‘równość’

równowôżnosc ‘równoważność’

różnica ‘różnica’

rzeszné dzejanié ‘działanie łączne’

rzimsczé cyfrë ‘cyfry rzymskie’

rzucënk ‘rzut’

S

scana ‘ściana’

scãti òstrosłup ‘ostrosłup ścięty’

sczerowóny nórt ‘kąt skierowany’

sczidłi stóżk ‘stożek ścięty’

sëma ‘suma’

sinus ‘sinus’

sinusoida ‘sinusoida’

stałi òkrąg ‘okrąg stały’

stóżk ‘stożek’

stóżkòwô ‘stożkowa’

strëna ‘cięciwa’

strzédnica ‘średnica’

strzédnô symetriô ‘symetria środkowa’

strzédny nórt ‘kąt środkowy’

substitucjô ‘podstawienie’

sylniô ‘silnia’

symból ‘symbol’

symetralnô ‘symetralna’

symetriô ‘symetria’

syntéza ‘synteza’

szlachòwnota figùrów ‘podobieństwo figur’

szlachòwny trzënórt ‘trójkąt podobny’

szlachùjącé figùrë ‘figury podobne’

sztërobòk ‘czworobok’

sztëronórt ‘czworokąt’

sztëroscón ‘czworościan’

tangens ‘tangens’

teòriô prôwdoszlachòwnotë ‘teoria prawdopodobieństwa’

téza ‘teza’

trapéz ‘trapez’

trigònométrowé równanié ‘równanie trygonometryczne’

trigònométrowô fùnkcjô ‘funkcja trygonometryczna’

trzëmión ‘trójmian’

trzënórt ‘trójkąt’

trzëscanowi nórt ‘kąt trójścienny’

Ù 

ùjimné lëczbë ‘liczby ujemne’

ùjimny nórt ‘kąt ujemny’

ùkłôd równaniów ‘układ równań’

ùkłôd wespółrzãdnëch ‘układ współrzędnych’

walc ‘walec’

wektór ‘wektor’

wespółrzãdné ‘współrzędne’

westrzódk cãżkòscë ‘środek ciężkości’

westrzódk òdcynka ‘środek odcinka’

westrzódk symetrii ‘środek symetrii’

wëmiérné lëczbë ‘liczby wymierne’

wësadzonô brëła ‘bryła

wësadzonô figùra ‘figura wypukła’

wësadzony wielenórt ‘wielokąt wypukły’

wësokòsc ‘wysokość’

wëznacznik ‘wyznacznik’

wielemión ‘wielomian’

wielenié ‘mnożenie’

wielenórt ‘wielokąt’

wielerazowô całka ‘całka wielokrotna’

wielerazowòsc ‘wielokrotność’

wielerôz ‘iloraz’

wielerôz fùnkcji ‘iloraz funkcji’

wielescón ‘wielościan’

wielnik ‘mnożnik’

wielnô ‘mnożna’

wiéchrzëzna ‘powierzchnia’

wiôldżé kòło ‘koło wielkie’

wpisóné kòło ‘koło wpisane’

wpisónô kùgla ‘kula wpisana’

wpisóny nórt ‘kąt wpisany’

wpisóny òkrąg ‘okrąg wpisany’

Z

zbiér ‘zbiór’

zbiérny dzél ‘część wspólna’

zéro ‘zero’

zérowi nórt ‘kąt zerowy’

złożoné lëczbë ‘liczby złożone’

zmiészającô sã fùnkcjô ‘funkcja malejąca’

zwielëna ‘iloczyn’

zwielëna fùnkcji ‘iloczyn funkcji’

zwielëna zbiérów ‘iloczyn zbiorów’

zwielonô fùnkcjô ‘funkcja potęgowa’

 

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujace nazwy:

Spòrtowô słowizna ‘słownictwo sportowe’

I. Òglowé ‘ogólne’

miónczi ‘zawody’

spòrt ‘sport’

spòrtowé karno ‘zespół sportowy’

turniér ‘turniej’

II. Pòzwë discyplinów ‘nazwy dyscyplin’

Letkô atletika ‘lekkoatletyka’

biég z zôwadama ‘bieg z przeszkodami’

cëskanié ‘rzut’

cëskanié krãgã ‘rzut dyskiem’

cëskanié młotã ‘rzut młotem’

cëskanié piką ‘rzut oszczepem’

dzesãcjigra || dekatlón ‘dziesięciobój’

pchniãcé kùglë ‘pchnięcie kulą’

piãcjigra || pentatlón ‘pięciobój’

skòk z tëczą ‘skok o tyczce’

skòk w dôl ‘skok w dal’

skòk w górã ‘skok wzwyż’

trzëskòk ‘trójskok’

wielejigra ‘wielobój’

2. Płiwanié ‘pływanie’

delfin ‘delfin’

chrzeptowi ôrt ‘styl grzbietowy’

klasyczny ôrt ‘styl klasyczny’

wszelejaczi ôrt ‘styl dowolny’

3. Grëpòwé spòrtë ‘gry zespołowe’

bala ‘piłka nożna’

hokej na lodze ‘hokej na lodzie’

hokej na trôwie ‘hokej na trawie’

kòszowô bala ‘koszykówka’

ragbë ‘rugby’

rãcznô bala ‘piłka ręczna’

sécowô bala ‘siatkówka’

wòdnô bala ‘piłka wodna’

4. Zëmòwé spòrtë ‘sporty zimowe’

chùtczé szrëcowanié ‘łyżwiarstwo szybkie’

figùrowé szrëcowanié ‘łyżwiarstwo figurowe’

jachanié na pùrgach ‘narciarstwo’

skòczi na pùrgach ‘skoki narciarskie’

sónkòwanié ‘saneczkarstwo’

5. Wòdné spòrtë ‘sporty wodne’

czôłnowanié ‘kajakarstwo’

wiosłowanié ‘wioślarstwo’

żeglowanié ‘żeglarstwo’

6. Fechtënk ‘szermierka’

floret ‘floret’

szabla ‘szabla’

szpôda ‘szpada’

7. Strzélanié ‘strzelectwo’

cësczi ‘rzutki’

karabink ‘karabinek’

strzélanié z łãka ‘łucznictwo’

8. Jeżdżenié na kòniach || ridowanié ‘jeździectwo’

kònnô jazda || ridowanié ‘jazda konna’

ùjéżdżanié ‘ujeżdżanie’

Wielestarny Kònkùrs Sodłowégò Kònia ‘Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego’

9. Gimnastika ‘gimnastika’

artisticznô gimnastika ‘gimnastyka artystyczna’

cwiczënczi na tëczë ‘ćwiczenia na drążku’

kóń z łãkama ‘koń z łękami’

wòlné cwiczënczi ‘ćwiczenia wolne’

10. Tenys ‘tenis’

stołowi tenys || ping-pong ‘tenis stołowy’

zemny tenys ‘tenis ziemny’

11. Spòrtë biôtczi ‘sporty walki’

biôtczi ‘zapasy’

boks ‘boks’

dwiganié cãżarów ‘podnoszenie ciężarów’

dżudo ‘judo’

12. Jinszé ‘inne’

kòlarstwò ‘kolarstwo’

krãgle ‘kręgle, kręglarstwo’

szibòwanié ‘szybownictwo’

szibówc ‘szybowiec’

III. Pòzwë spòrtowców ‘nazwy sportowców’

atakòwnik ‘napastnik’

balôrz ‘piłkarz’

biegôcz ‘biegacz’

biôtkòwnik ‘zapaśnik’

bokséra ‘bokser’

brómkôrz ‘bramkarz’

czôłnownik ‘kajakarz’

kòlôrz ‘kolarz’

kòszikôrz ‘koszykarz’

letkòatléta ‘lekkoatleta’

łãkòwnik ‘łucznik’

òbróńca ‘obrońca’

płiwôk ‘pływak’

pòmòcnik || pòmagéra ‘pomocnik’

ridownik ‘jeździec’

sónkôrz ‘saneczkarz’

sécôrz ‘siatkarz’

skòczk ‘skoczek’

skrzidłowi || stronowi ‘skrzydłowy’

szmërgôcz || cëskôcz ‘miotacz’

tenysôrz ‘tenisista’

wioslôrz ‘wioślarz’

grôcz ‘gracz’

kapitón ‘kapitan’

kibic ‘kibic’

karno ‘drużyna’

miónkôrz ‘zawodnik’

procëmnik ‘przeciwnik’

sãdza || arbiter ‘sędzia’

trenéra ‘trener’

IV. Spòrtowé môle i sprzãtë ‘miejsca uprawiania sportu i przyrządy’

bala ‘piłka’

basén ‘basen’

biég ‘przerzutka’

bòjiskò || bòjiszcze || jigrowi plac ‘boisko’

bótë do balë ‘korki’

czôłen || kajak ‘kajak’

czôłnowi tur || kajakòwi tur ‘tor kajakowy’

kanadijka ‘kanadyjka’

karné pòle ‘pole karne’

kòrt ‘kort’

mòcowniô ‘siłownia’

òbrãcz ‘obręcz’

pendała ‘pedał’

słupk ‘słupek’

spòrtowé stréfle ‘getry’

strzéla ‘strzała’

sztadión ‘stadion’

sztãga ‘sztanga’

tôblëca || tôfla ‘tablica’

tôrcza ‘tarcza’

tenysowô bala ‘piłeczka tenisowa’

mùrawa ‘murawa’

V. Słowizna zrzeszonô z balą ‘słownictwo związane z piłką nożną’

atak ‘atak’

aut ‘aut’

brómkòwé pòle ‘pole bramkowe’

dogriwka ‘dogrywka’

dorechòwóny czas || dodôwkòwi czas ‘doliczony czas’

driblowac ‘dryblować’

faul ‘faul’

karny ‘rzut karny’

òbróna ‘obrona’

òstré weńdzenié ‘ostre wejście’

òstri mecz || òstré granié ‘zacięte spotkanie’

pauza || przerwa ‘przerwa’

piscowanié || piãscowanié ‘piąstkowanie’

pòdanié || kòpniãcé ‘podanie’

pòdcãcé ‘podcięcie’

pòprzécznik ‘poprzeczka’

przewôżënk || przewôga ‘przewaga’

rezultat || wënik ‘wynik meczu’

rozgriwôcz ‘rozgrywający’

róg || korner ‘rzut rożny’

równowôga ‘równowaga’

skùtkòwnosc ‘skuteczność’

spôlony ‘spalony’

wbiegniãcé na môl || ùstawienié sã na môlu ‘wyjście na pozycję’

westrzódkòwanié ‘dośrodkowanie’

wëbicé || wëkòpanié ‘wybicie’

wëpiãstkòwac || wëpistkòwac ‘wypiąstkować’

wërównóny mecz ‘wyrównany mecz’

wëskòk ‘wyskok’

wëskòknąc ‘wyskoczyć’

wòlny ‘rzut wolny’

wpùrg ‘wślizg’

 

 

Każdy język czerpie swą siłę z jasno określonych norm i standardów przestrzeganych przez ludzi. Sytuacja języka kaszubskiego jest specyficzna. Kaszubi są świadomi, że należy go normalizować i standaryzować. Wiedzą, iż tylko język – jednolity twór zbudowany z leksyki (słownictwa) oraz reguł nią rządzących – silniej scementuje Ich społeczność. Ułatwi naukę w szkołach. Będzie bardziej zrozumiały w Kościele, literaturze, mediach, urzędach.

Z drugiej strony wiedzą, iż różnorodne lokalne i ciągle żywe od miany języka kaszubskie go czy nią go bogatszym, zwłaszcza że nie jednokrotnie zachowują stare i wyróżniające je formy i kształty fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze, leksykalne, frazeologiczne lub składniowe, które są wizytówką tej czy innej części Kaszub.

Rada Języka Kaszubskiego w praktyce proponuje, aby w pi śmie, np. w szkołach, mediach, literaturze, stosować kaszubski język literacki opar ty na sukcesywnie ustalanych normach i standardach, co od powiadało by wprowadzonej przez nią normie wzorcowej. 1

Z kolei w języku mówionym, np. na lekcjach, konkursach poezji i prozy kaszubskiej (o ile Regulamin Konkursu nie zaleca inaczej) uważa, że warto zachować lokalne od miany kaszubszczyzny, gdyż są one jej bogactwem i często pamiątką przeszłości Ka - szub lub przeciwnie – symptomem ich współczesności oraz nowoczesności.

Rada Języka Kaszubskie go stoi na stanowisku, iż należy chronić lokalne od miany kaszubszczyzny.

 

 

òrgana państwòwi wëszëznë ‘organa władzy państwowej’

prezydeńt ‘prezydent’

rząd ‘rząd’

Radzëzna Minystrów ‘Rada Ministrów’

premiéra, przédnik Radzëznë Minystrów ‘premier’

wicepremiéra, zastãpnik przédnika Radzëznë Minystrów ‘wicepremier’

minyster gòspòdarzënkù ‘minister gospodarki’

minyster bënowëch sprawów i administracji ‘minister spraw wewnętrznych i administracji’

minyster regionalnégò rozwiju ‘minister rozwoju regionalnego’

minyster sprawiedlëwòtë ‘minister sprawiedliwości’

minyster nôleżnik Radzëznë Minystrów ‘minister członek Rady Ministrów’

minyster spòrtu i turisticzi ‘minister sportu i turystyki’

minyster robòtë i spòlëznowi pòliticzi ‘minister pracy i polityki społecznej’

minyster jinfrasztrukturë ‘minister infrastruktury’

minyster państwòwégò skarbù ‘minister skarbu państwa’

minyster nôrodny  edukacji ‘minister edukacji narodowej’

minyster nôrodny òbronë ‘minister obrony narodowej’

minyster nôùczi i wëższégò sztôłceniô ‘minister nauki i szkolnictwa wyższego’

minyster zdrowiô ‘minister zdrowia’

minyster strzodowiska ‘minister środowiska’

minyster dëtkòwiznë ‘minister finansów’

minyster gbùrzeniô i rozwiju wsë ‘minister rolnictwa i rozwoju wsi’

minyster bùtnowëch sprawów ‘minister spraw zagranicznych’

minyster kùlturë i nôrodny spôdkòwiznë ‘minister kultury i dziedzictwa narodowego’

sejm ‘sejm’

marszôłk sejmù ‘marszałek sejmu’

prezydium sejmù, przédnictwò sejmù ‘prezydium sejmu’

kònweńt seniorów ‘konwent seniorów’

przédnik klubù ‘przewodniczący klubu’

pòsélc ‘poseł’

kòmisjô ‘komisja’

Kòmisjô Administracji i Bënowëch Sprawów ‘Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych’

Kòmisjô do Sprawów Państwòwégò Dozéru ‘Komisja do Spraw Kontroli Państwowej’

Kòmisjô do Sprawów Szpecjalnëch Służbów ‘Komisja do Spraw Służb Specjalnych’

Kòmisjô do Sprawów Europejsczi Ùnii ‘Komisja do Spraw Unii Europejskiej’

Kòmisjô Edukacji, Nôùczi i Młodzëznë ‘Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży’

Kòmisjô Pòsélcowi Eticzi ‘Komisja Etyki Poselskiej’

Kòmisjô Pùbliczny Dëtkòwiznë ‘Komisja Finansów Publicznych’

Kòmisjô Gòspòdarzënkù ‘Komisja Gospodarki’

Kòmisjô Jinfrasztrukturë ‘Komisja Infrastruktury’

Kòmisjô Fizyczny Kùlturë i Spòrtu ‘Komisja Kultury Fizycznej i Sportu’

Kòmisjô Kùlturë i Mediów ‘Komisja Kultury i Środków Przekazu’

Kòmisjô Łączbë z Pòlôchama za Greńcą ‘Komisja Łączności z Polakami za Granicą’

Kòmisjô Nôrodnëch i Etnicznëch Miészëznów ‘Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych’

Kòmisjô Nôrodny Òbronë ‘Komisja Obrony Narodowej’

Kòmisjô Òchronë Strzodowiska, Nôtërnëch Bòkadnosców i Lasowiznë ‘Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa’

Kòmisjô Kònstitucjowi Òdpòwiedzalnotë ‘Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej’

Kòmisjô Spòlëznowi Pòliticzi i Rodzëznë ‘Komisja Polityki Społecznej i Rodziny’

Kòmisjô Regùlaminowô i Pòsélcowëch Sprawów ‘Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich’ Kòmisjô Gbùrzeniô i Rozwiju Wsë ‘Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi’

Kòmisjô Teritorialny Samòrządzënë i Regionalny Pòliticzi ‘Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej’

Kòmisjô Państwòwégò Skarbù ‘Komisja Skarbu Państwa’

Kòmisjô Bùtnowëch Sprawów ‘Komisja Spraw Zagranicznych’

Kòmisjô Sprawiedlëwòtë i Prawów Człowieka ‘Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka’

Ùchwôlënkòwò Kòmisjô ‘Komisja Ustawodawcza’

Kòmisjô Zdrowiô ‘Komisja Zdrowia’

senat ‘senat’

senatór ‘senator’

parlameńt ‘parlament’

Nôrodné Zéńdzenié ‘Zgromadzenie Narodowe’